��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler
2008 y�l�

Hong Kong'un Anavatan�n Kuca��ndaki 10 Y�l�

Hu Jintao "G8+5" toplant�s�ndayd�

�in-Rusya Dostluk Yolculu�u��in Gezisi

Wu Bangguo'nun Afrika ve Avrupa Gezisi

�in'in sesi
Di�er>>

Sudan, BM'nin yeni karar�n� kabul etti
Di�er>>
Japonya Ba�bakan� Yasuo Fukuda istifa edecek
Japonya'daki NHK televizyonunun bug�nk� (1 Eyl�l) haberine g�re, Ba�bakan Yasuo Fukuda istifa etmeye karar verdi.
Di�er>>
v Shanghai
v Tang Hanedanı'nın geç dönemi şairi Li Shangyin
Google
 
Çin Haberleri  Dış Haberler
v D���k gelirli ailelerin konut sorununu ��zme �nlemleri
v �KP Merkezi Askeri Komisyonu liderleri ordunun kurulu�unun 80. y�ld�n�m� kutlad�
v B�y�k u�ak yap�m�nda geli�me
v Xinjiang'da ikinci ��l karayolu tamamland�
v ABD Maliye Bakan� �in ziyaretini tamamlad�
v Vatanda�lara "estetik e�itimi"
v Lojistik sekt�r�nde h�zl� art��
v �in'den ABD'nin anti-damping karar�na tepki
v 2007 �zel Olimpiyatlar�' n�n me�alesi 26 Eyl�l'de Beijing'de
v Xinjiang'�n Turfan b�lgesinde yabani deve s�r�s� bulundu
v �in hava birli�i Rusya'ya gitti
v Hu Jintao, ABD Maliye Bakan�'yla g�r��t�
Di�er>>
v Sudan, BM'nin yeni karar�n� kabul etti
v �in: Taiwan'�n BM'ye kat�lmas�na kararl�kla kar��y�z
v Yang Jiechi, ASEAN toplant�lar�na kat�lan heyet ba�kanlar�yla g�r��t�
v �in: Geli�mi� �lkeler iklim de�i�ikli�i konusunda daha b�y�k sorumluluk �stlenmeli
v AB'den ASEAN Ekonomik Toplulu�u plan�na destek
v Afganistan'da 4 yarg�� �ld�r�ld�
v Ba�dat'ta yeni sald�r�: 15 �l�
v �in: BM'nin Darfur karar� olumlu
v Irakl� S�nnilerin en b�y�k siyasi partisi h�k�metten �ekildi
v Hamas: Moskova'ya davet edildik
v Kore Cumhuriyeti: Rehine krizini diyalogla ��zmekte �srarl�y�z
v Orta Do�u'da bar�� s�z�
Di�er>>
  Çin Gündemi
v �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. kurulu� y�ld�n�m� kutlamalar�
Di�er>>
  Dünya Gündemi
v Maliki h�k�meti ciddi siyasi krizle kar�� kar��ya
Di�er>>

T�rk�e B�l�m�

�in M�zi�i K��esi

T�rk�e yay�nlar �izelgesi

�zleyici K��esi

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
B�y�yen �in Ekonomisi
Olimpiyat Oyunlar�, Beijing'in ekonomik geli�mesine "yard�mc� ek motor" olacak
Roket g��e y�kselirken b�y�k yard�mc� ek motora ihtiya� duyar. Bir kentin ekonomik geli�mesi i�in de her t�rl� "ekonomik yard�mc� ek motor"a ihtiya� vard�r.
Di�er>>
K�lt�r D�nyas�ndan
�in'de g�zellik e�itimini ba�latan Zheng Mingming
Bayan Zheng Mingming, d�nya g�zellik sekt�r�ndeki tan�nm�� isimlerden biri. Zheng Mingming'�n kurdu�u g�zellik enstit�s�, �in'de g�zellik e�itiminin �nc�s� olmu�tu. Bug�nk� program�m�zda sizlere Zheng Mingming'i tan�t�yoruz.
"Kungfu R�zgar�"n�n gen� oyuncusu Yu Entai
�in'in eski �a�lar�nda Kungfu ustalar� aras�nda ya�anan hikayeleri anlatan ve 80 b�l�mden olu�an komedi televizyon dizisi "Kungfu D�nyas�ndan Hikayeler", 2006 y�l�nda g�sterime girence, �lkede bir "Kungfu r�zgar�" ba�lad�.
Di�er>>

Toplumsal Ya�am

Dinleyicilerimizin Sichuan yolculu�u
K�sa s�re �nce �in'in g�neybat�s�ndaki Sichuan eyaleti bir grup yabanc� konuk a��rlad�. Konuklar, �in Uluslararas� Radyosu ve Sichuan Eyaleti Turizm M�d�rl���'n�n i�birli�iyle d�zenlenen "Sichuan-Pandan�n memlekti" bilgi yar��mas�nda �zel �d�l kazanan 10 dinleyicimizdi.
Di�er>>
 Önemli duyuru
Di�er>>
 Bize Ulaşın

 Bize Yaz�n