��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-02-23 21:07:38    
Xiaolangdi Manzara B�lgesi

cri

  Henan eyaletine ba�l� Luoyang kentinin 40 kilometre kuzeyindeki Sar� Nehrin ana kolunun ge�ti�i b�lgede bulunan Xiaolangdi Manzara B�lgesi, Henan eyaletinin �nemli turistik alanlar�ndan biridir.

  �n�as� 2001 y�l�nda tamamlanan Xiaolangdi Baraj�, b�lgenin en etkileyici manzara alan�d�r. Baraj, Sar� Nehrin sel felaketiyle m�cadele tarihinde bir kilometre ta�� oldu�u gibi, d�nya su i�leri tarihinin de se�kin bir �rne�i olarak bilinir. �� d�nya rekoru k�ran bu proje, �in'de de alt� "ilk"in sahibidir. 42 milyar yuana mal olan, 130 kilometre uzunlu�undaki baraj�n toplam y�z�l��m� 278 kilometrekareyi a�ar. �n�as� tamamland�ktan sonra, baraj�n yan�nda bulunan Baiya Da��, K�z�l Da� ve Sar� Geyik Da�� gibi 20'den fazla turistik alan, g�rkemli baraj ile uyum sa�lam�� ve �zg�n su ve da� manzaralar� olu�turmu�tur. Baraj, i�inde bulunan binden fazla adayla �nl� bir turistik alan haline gelmi�tir.

  Xiaolangdi Baraj�, asl�nda Zhongtian Da�� ve Wangwu Da��'n�n ortas�ndan ge�en b�y�k bir vadi i�inde bulunur. Vadinin ortas�ndan ise Sar� Nehir ge�er. Baraj�n in�as� tamamland�ktan sonra, �ok say�da yar�mada, ada ve keskin kayal�klar�n yan� s�ra, g�zel manzaraya sahip k�rfezler de ortaya ��km��t�r. Baraj�n iskelesinden motora binerek barajda dola�t���n�zda, "�in'in ana �rma��" olarak adland�r�lan Sar� Nehrin ihti�am�n� doyas�ya izleyebilirsiniz. Baraja klasik, pastoral ve �a�da� bir hava hakimdir.

  Sar� Nehrin �� bo�az�, baraj�n yukar� kesimine 20 kilometre uzakl�ktad�r. Toplam y�z�l��m� 40 kilometrekare olan bu alan, Xiaolangdi Manzara B�lgesi'nin en etkileyici b�lgesidir. Bu �� bo�az�n her biri, farkl� bir manzaraya sahiptir. Gushan Bo�az�'nda, baltayla kesilmi� gibi duran keskin kayal�klar, Longfeng Bo�az�'nda zikzakl� uzanan kayal�klar, Dayu Bo�az�'nda ise son derece g�rkemli kayal�klar bulunur. Burada 60'tan fazla k�lt�rel turistik alan vard�r. �� bo�az, g�zellik a��s�ndan �in'in �nl� turistik alan� Yangtze Nehri'nin �� bo�az� ile k�yaslanabilir.