��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
 
Maliki h�k�meti ciddi siyasi krizle kar�� kar��ya 08/02 12:45
Irak'taki en b�y�k S�nni siyasi bloku Uyum Cephesi d�n (1 A�ustos) Nuri El Maliki'nin liderli�indeki koalisyon h�k�metinden �ekildi�ini ilan etti. Bu geli�me, Maliki'nin liderli�indeki siyasi uzla�ma s�recine darbe vurdu.
Darfur'a bar�� g�c� g�nderiliyor 08/01 15:57
Birle�mi� Milletler (BM) G�venlik Konseyi'nde d�n (31 Temmuz) onaylanan 1769 say�l� kararda, Sudan'�n Darfur b�lgesinde BM ve Afrika Birli�i'nden olu�an karma bar�� g�c� konu�land�r�lmas� kabul edildi. S�zkonusu karar�n hayata ge�irilmesi, BM'nin en b�y�k �apl� bar�� koruma eylemi olacak.
Afganistan'daki rehine olay� daha da ciddile�iyor 08/01 11:51
Bush ve Brown, ABD ile �ngiltere aras�ndaki �zel ili�kileri vurgulad�lar 07/31 11:36
ABD Ba�kan� George W. Bush ve �lkesini ziyaret eden �ngiltere Ba�bakan� Gordon Brown d�n (30 Temmuz) Camp David'de bir araya geldiler.
�ngiltere, ABD'den uzakla�mayaca��n� a��k�a ilan etti 07/30 11:48
�ngiltere Ba�bakan� Gordon Brown d�n (29 Temmuz) ABD'ye hareket ederek, g�reve ba�lamas�ndan bu yana ilk ABD ziyaretine ba�lad�.
Rusya'n�n Avrupa Konvansiyonel Silahlar Anla�mas�'na ili�kin tutumu sertle�iyor 07/27 12:17
Rusya Devlet Ba�kan� Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Silahlar Anla�mas�'n�n NATO ve Var�ova Pakt�'n�n mevcut oldu�u bir d�nemde imzaland���na dikkat �ekerek, bu anla�man�n art�k "�a��m�z�n ko�ullar�na uymad���"n� s�yledi. Putin'in bir ay i�inde Avrupa Konvansiyonel Silahlar Anla�mas� konusunda yapt��� bu ikinci a��klama, bu konuda ABD ve NATO'ya kar�� daha sert bir tutuma y�neldiklerini g�sterdi.
Orta Do�u'da yo�un diplomatisi trafi�i 07/26 12:18
Uzun s�reden beri �iddet ve �at��malarla kamuoyunun g�ndeminden d��meyen Filistin ve �srail, son g�nlerde yo�un bir diplomasi trafi�ine sahne oldu.
ABD ve �ran aras�nda ikinci g�r��me 07/25 12:05
ABD ve �ran aras�nda, Irak'taki g�venlik konular�n�n ele al�nd��� ikinci b�y�kel�i d�zeyindeki g�r��me d�n (24 Temmuz) Ba�dat'ta yap�ld�.
AB Anayasas� s�reci yeniden ba�lat�ld� 07/24 12:07
Avrupa Birli�i �lkeleri aras�nda Avrupa Anayasas� S�zle�mesi'nin yerini alacak yeni anla�may� belirlemeyi ama�layan h�k�metler aras� toplant�lara d�n (23 Temmuz) Br�ksel'de ba�land�.
AKP, yine tek ba��na iktidar 07/23 11:37
T�rkiye B�y�k Millet Meclisi se�imlerinin ilk sonu�lar�, bu sabaha kar�� (23 Temmuz) a��kland�. Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an'�n liderli�indeki Adalet ve Kalk�nma Partisi, say�lan oylar�n y�zde 46's�ndan fazlas�n� alarak, meclisin en b�y�k partisi oldu ve tek ba��na h�k�met kurma hakk�n� yeniden kazand�.
SearchYYMMDD