��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-02-23 19:51:56    
Beijing'deki yabanc� dostlar, "�in Y�l�"n�n cazibesini ya�ad�

cri

  Beijing'de �al��an yabanc� dostlar, �in'in en �nemli bayram� olan Bahar Bayram� dolay�s�yla, �inlilerle birlikte yedi g�nl�k bayram tatilinin zevkini payla��yorlar. Bu dostlardan baz�lar�, tatilde �lkelerine gitme yerine Beijing'de kalarak �in yeni y�l�n� Beijinglilerle beraber mutluluk i�inde ge�iriyorlar. Bu y�l Bahar Bayram� 18 �ubat'ta kutland�. "�in Y�l�"na Bahar Bayram� da deniyor.

  Marry: K�rm�z� �in y�l�na kar�� s�cakl�k hissediyorum

  Beijing'deki Luode Personel �li�kileri �irketi'nde �al��an Marry, alt� "�in Y�l�"n� Beijing'de ge�irdi. �ince'yi �ok ak�c� konu�an bu Frans�z han�m, "�in Y�l�"n� kalbinde "k�rm�z� renk" olarak tan�mlad���n� s�yledi. Marry ��yle konu�tu:

  "�evremde k�rm�z� renklerin �o�ald���n� fark edince, �in'in Bahar Bayram�'n�n yakla�t���n� d���n�yorum. Her evin kap�lar�na �zerinde k�rm�z� �ince "Mutluluk" yazan s�sler yap��t�r�l�yor. Bayram g�n�nde yediden yetmi�e Beijinglilerin �o�unlu�u, k�rm�z� renkli giysiler giymeyi tercih ediyorlar. �ehirde yo�un mutluluk havas� h�k�m s�r�yor."

  Yer yer k�rm�z� renkler g�r�nce ba�ka bir �lkede ya�amas�na ra�men, Beijing'deki so�uk r�zg�rda s�cakl�k hissetti�ini s�yleyen Marry, bu s�cak ortamdan �ok etkilendi�ini ifade etti. Marry, Bahar Bayram�'nda �inli arkada�lar�yla bayramla�t���n� ve hi� bir bayramda yaln�zl�k hissetmedi�ini dile getirdi.

  "�in Y�l�"n� Beijing'de ge�irmeyi �ok sevdi�ini kaydeden Marry, baz� b�lgelerde �inlilerin bu bayram� "��lg�nl�kla" kutlad�klar�n�, ��nk� bu g�n�n �inlilerin y�l i�indeki en mutlu g�nleri oldu�unu ifade etti. Marry, birka� y�l �nce �in'in g�neybat�s�ndaki Guiyang kentinde Bahar Bayram�"n� kutlad���n� anlat�rken ��yle konu�tu:

  "�ok 'korkun�', oradaki insanlar, �� g�n �� gece hi� durmadan havai fi�ek patlad�lar. Bu �� g�n boyunca otelden hi� ��kmad�m, �� g�n haz�r makarna yedim. '�inliler i�e kapal�lar' s�z�n� kim s�yledi? Bence onlar�n s�cakl�l�k duygusunu yeterince yans�tacaklar� f�rsat bulunamam��t�r."

  Ge�en y�l bir k�z �ocuk sahibi olan Marry, bu bayramda Fransa'daki anneannesini Beijing'e davet etti. Marry, anneannesi ve �ocu�uyla, Beijing'deki Bahar Bayram� kutlamalar�n�n olmazsa olmaz etkinli�i olan panay�ra g�t�rerek, onlara �in'in hakiki �rf ve adetlerini g�stermek istedi. Marry, Beijing'deki panay�ra gitmeyi �ok sevdi�ini, burada Fransa'da olmayan �e�itli y�resel yemeklerin yan� s�ra g�lge oyununu da bulundu�unu belirterek, anneannesi ve �ocu�unun bunlar� mutlaka kendisi gibi seveceklerini d���nd���n� s�yledi.

  "Yabanc�" damat: Bahar Bayram�'n� beraber kutlama, beni �in'deki b�y�k aileme yak�nla�t�rd�

  Beijing'deki Beidian �nternet �irketi'nde �al��an Bulan, 13 y�l �nce g�zel bir �inli k�zla evlendi. Bulan'�n �� �ocu�u ve mutlu bir ailesi var. Bulan, Beijing'de ilk Bahar Bayram�'n� kutlamas�n� anlat�rken, �inli akrabalar�n�n kendisine �i�man anlam�na gelen "Pangzi" diye hitap ettiklerini ve kendisinin de �ok heyecanl� oldu�unu s�yledi:

  "Kay�npederim �ok ciddi bir insan. Dil sorunu nedeniyle �ok az konu�tuk. �aka yapacak cesaretim de yoktu. Beni be�endi mi, be�enmedi mi, bunu ancak zaman zaman onun y�z�ne bakarak ��rendim."

  Bulan, art�k bayram arifesinde yemek sofras�nda en sevilen ki�i oldu. ��nk� Bulan, t�m aileyi zaman zaman kahkahaya bo�uyor. Bulan, bat� �lkelerinde Noel bayram� s�ras�nda bile aile �yelerinin bir araya gelerek yemek yemeleri zaman�n�n �ok az oldu�unu, buralarda bir�ok insan�n ya seyahate ��kt�klar�n� ya da ba�ka i� yapt�klar�n� s�yledi.

  Al�nan bilgilere g�re, bu y�l Beijing, Shanghai ve Guangdong gibi b�y�k kentlerde, daha �ok yabanc� dost, yedi g�nl�k tatilde Bahar Bayram�'n� �in'de kutlamay� tercih ettiler. Bahar Bayram�'n�n cazibesi, �in'in cazibesidir, ayn� zamanda t�m insanlara iyi dileklerle dolu bir hediyedir.