��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:38:09    
�in: Taiwan'�n BM'ye kat�lmas�na kararl�kla kar��y�z

cri

    �in 'in Birle�mi� Milletler'deki Daimi Temsilcisi Wang Guangya, d�n (1 A�ustos) Taiwan makamlar� lideri Chen Shuibian'�n bir kez daha, Taiwan'�n Taiwan s�fat�yla BM'ye kat�lmas� konulu bir mektubu Birle�mi� Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sunmas� �zerine �in h�k�metinin tutumunu yineledi.

    Ban Ki-moon'un 23 Temmuz'da Chen Shuibian'�n ilk mektubunu reddedip geri verdi�ini kaydeden Wang Guangya, Chen Shuibian'�n eyleminin "Taiwan'�n Ba��ms�zl���"n� ama�layan bir giri�im oldu�unu ve �in h�k�metinin buna kararl�l�kla kar�� ��kt���n� belirtti.

    Wang Guangya, d�nyada tek bir �in'in bulundu�unu; Taiwan'�n �in topraklar�n�n b�l�nmez bir par�as� ve �in Halk Cumhuriyeti h�k�metinin �in'i temsil eden tek yasal h�k�met oldu�unu hat�rlatarak, Taiwan'�n �in'in bir par�as� olarak, herhangi bir s�fat ve yolla egemen �lkelerden olu�an BM'ye kat�lma hakk�na sahip olmad���n� kaydetti.

    Chen Shuibian'�n BM G�venlik Konseyi'nin d�nem ba�kanl��� y�r�ten Wang Guangya'ya da bir mektup g�nderdi�i bildirildi. Wang Guangya, 31 Temmuz'da Chen Shuibian'�n mektubunu geri vererek, BM Genel Sekreterli�i'nin de ayn� tepki g�sterece�ine inand���n� s�yledi.