��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-07-26 21:38:27    
Dinleyicilerimizin Sichuan yolculu�u

cri

    K�sa s�re �nce �in'in g�neybat�s�ndaki Sichuan eyaleti bir grup yabanc� konuk a��rlad�. Konuklar, �in Uluslararas� Radyosu ve Sichuan Eyaleti Turizm M�d�rl���'n�n i�birli�iyle d�zenlenen "Sichuan-Pandan�n memlekti" bilgi yar��mas�nda �zel �d�l kazanan 10 dinleyicimizdi. Birka� ay �nce kendi �lkelerinde radyomuzca yay�nlanan Sichuan eyaletini tan�tan program�m�z dinlemi�lerdi. �imdi de Sichuan'�n g�zel manzaralar�n� kendi g�zleriyle g�rd�ler ve Sichuan'�n zengin k�lt�rel havas�na tan�k oldular.

    S�z konusu 10 dinleyicimiz, ABD, Hindistan, Mo�olistan, Vietnam, Almanya, �talya, Fas, �ran, Rusya ve Romanya'dan geldi. Sichuan'a gider gitmez dinleyicilerimiz foto�raf makineleriyle g�rd�klerini �ekmeye ba�lad�. Fas'tan gelen s�cakkanl� ve yak���kl� bir delikanl� olan �driss Bououdina, kendileriyle beraber Sichuan'a giden �in Uluslararas� Radyosu muhabirine �unlar� s�yledi:

    "Sichuan'da ba�ka hi�bir yerde hissedemeyen �ekicilikle kar�� kar��ya geliyorsun. Do�al manzaralardan olsun, turistik yerlerden olsun, hep derinden etkileniyorum. Sanki r�yada g�rd���m yerler �imdi g�zlerimin �n�ne ��km�� gibi oluyor."

    "�in'in en g�zel da��" �nvan�na sahip olan Emei da��nda dinleyicimiz g�zlerinin �n�nde serili duran ye�illi�e bay�ld�. Emei da��nda 5 binden fazla bitki �e�idi bulunuyor, bu say� Avrupa'daki bitki �e�idinin toplam�na denk geliyor. Emei da��n�n tepesinde yer alan bir tap�nak i�inde 48 metre y�kseklikte bir alt�n Buda heykeli bulunuyor. Gen� Rus dinleyicimiz Novikov Evgeny, heyecan�n� �u s�zlerle dile getirdi:

    "Bir�ok insan tepede bulunan bu alt�n Buda heykelini g�rmek i�in yaya olarak bu kadar y�ksek tepeye ��k�yor. Bu heykeli daha �nce resimlerde g�rd�m, ancak bende fazla derin bir etki b�rakmam��t�. �imdi kendi g�zlerimle g�rd�m, bu kadar g�rkemli olaca��n� d���nmemi�tim."

    Emei da��ndan inince dinleyicimiz da��n 30 kilometre bat�s�nda yer alan d�nyan�n en b�y�k Buda heykeli-Leshan B�y�k Buda'n�n �n�ne geldi.

    Leshan B�y�k Buda, 700 y�l�nda yerel halk taraf�ndan b�lgeden ge�en Yanzte Nehri'ndeki ta�k�nlar� �nlemek gayesiyle yap�lm��t�. Y�ksekli�i 70 metre olan Buda heykelinin ba�� da�la ayn� d�zeyde. Mo�olistan'dan gelen Samdanmunkh Baatar, eski �a�larda ya�ayan �inlilerin da�� delerek Buda heykelini yapma azminden �ok etkilendi ve �unlar� s�yledi:

    "Eskiden yaln�zca foto�raflarda Leshan B�y�k Budas�'n� g�rm��t�m. �imdi kendi g�zlerimle bu g�rkemli heykeli g�rd�m, i�imi anlatmakla bitmeyecek heyecan ve sevin� doldurdu."

    Do�al g�zellik ve tarihi sitlerden sonra dinleyicilerimiz Panda ziyaretine g�t�r�ld�.

    Sichuan eyaletinin merkezi Chendu kentinde bulunan Chendu Panda �reme Merkezi'nde dinleyicimizin pandayla yan yana oturup foto�raf �ektirmelerine izin verildi.

    Almanya'dan gelen Dieter Gerhard Leupold, foto�raf �ektirken yan�ndaki panda ona dokundu. Leupold b�y�k sevin� i�inde o an� �u s�zlerle anlatt�:

    "�d�l kazananlar bir pandayla foto�raf �ektirme �ans�na sahip oldu. Bizimle foto�raf �eken panda bambu yiyordu ve zaman zaman pen�esiyle bize dokundu. Bu yak�n temas �ok ilgin�, unutulmaz!"

    Sichuan yolculu�u �d�l�, kazanan her dinleyiciye bir�ok �ey kazand�rd�. �ranl� dinleyicimiz Muhammad Mehr yolculuk boyunca �ekti�i video kasetleriyle ilgili ��yle dedi:

    "�ran'a d�n�nce �in Uluslararas� Radyosu �ran Dinleyici Kul�b� ba�kan� olarak, �ekti�im video g�r�nt�leri ve foto�raflarla dinleyicimize Sichuan yolculu�umu anlataca��m, onlarla mutlulu�umu payla�aca��m."

    �talyan dinleyicimiz Luca Bresciani, seslendirdi�i �ince �ark�yla mutlulu�unu dile getirdi. �imdi onun seslendirdi�i "B�y�k �in" adl� �ark�y� birlikte dinleyelim...