��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 20:36:37    
D���k gelirli ailelerin konut sorununu ��zme �nlemleri

cri

    �in h�k�metinin, �ehirlerde ya�ayan d���k gelirli ailelerin konut sorununu ��zmek i�in yeni �nlemler alaca�� bildirildi.

    �in Devlet Konseyi'nin Ba�bakan Wen Jiabao ba�kanl���nda d�n (1 A�ustos) Beijing'de d�zenlenen toplant�s�nda, "�ehirlerde Ya�ayan D���k Gelirli Ailelerin Konut Sorununun ��z�m�ne �li�kin �neriler" adl� belge ele al�narak prensip olarak onayland�. �ehirlerde ya�ayan d���k gelirli ailelerin konut sorununa ��z�m getirmenin, konut in�aatlar� ve konut sistemindeki reformun �nemli bir par�as� ve h�k�metin kamu hizmetlerinin �nemli bir g�revi haline getirilmesi istenilen toplant�da, d���k kiral� konut sisteminin olu�turulup sa�lamla�t�r�lmas�na a��rl�k veren �ok y�nl� politik sisteminin olu�turulmas�na h�z verilmesi kararla�t�r�ld�.