��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-02-22 20:06:17    
Wuqin Destan�

cri

  Dawo'er etnik grubunun Wuqin Destan�, �in'in kuzeydo�usundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqiha'er �ehrine ba�l� Dawo'er B�lgesi, Fuyu ve Longjiang il�eleri, �� Mo�olistan �zerk B�lgesi'nin Dawo'er �zerk �l�esi ve Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nin Tacheng b�lgesi gibi Dawo'erl�lar�n toplu halde ya�ad��� b�lgelerde yayg�nd�r. Dawo'erl�lar�n k�lt�r�n� anlatan Wuqin Destan�, Qing hanedanl��� d�neminde Man�u diliyle yaz�lm�� �iirlerden olu�maktad�r. Sonra bu �iirler halk aras�nda yay�lm�� ve halk sanat��lar� taraf�ndan seslendirilmeye ba�lam��t�r. �lk ba�larda destan, m�zik e�li�i olmaks�z�n s�ylenmekteydi. Daha sonralar� ise, "Huachangsi" adl� bir �e�it d�rt telli �alg� e�li�inde s�ylenmeye ba�lam��t�r. �ok zengin bir i�eri�e sahip olan Wuqin Destan�'nda, Dawo'erl�lar�n kahraman� Morigen'�n hik�yeleri, Dawo'erl�lar�n a�k duygular� ve g�nl�k ya�am�, ya�ad�klar� b�lgelerdeki g�zel do�a manzaralar� ve efsaneleri i�lenmi�tir. �zellikle, Dawo'erl�lar�n kahraman� Morigen'�n hik�yeleri, "�� Krall�k Destan�" ve "108 Kahraman" gibi Han milliyetinin �nl� romanlar�ndan uyarlanan hik�yeler, Dawo'erl�lar aras�nda �ok ra�bet g�rm��t�r. Wuqin Destan�'ndaki hik�yelerin uzunlu�u �ok farkl�d�r. En uzun hik�ye birka� g�n, en k�sas� ise birka� saatte s�ylenir.

  Bayramlar ve kutlama t�renlerinde Wuqin Destan�'yla ilgili g�steriler yap�l�r. Halk sanat��lar� genellikle halk evlerinde destandan hik�yeler anlat�r. �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulu�undan sonra, "Ana Vatan�m", "Beijing'e �vg�" ve hayata veda eden �nl� sanat�� Heri Getu'nun eseri "Ba�kan Mao'yu G�rd�m" gibi yeni �a�� ve ya�am� yans�tan programlar da ortaya ��km��t�r.

  Dawo'er milliyetinin milli ve k�lt�rel �zelliklerini ta��yan Wuqin Destan�, Dawo'erl�lar taraf�ndan �ok be�enilir. Ancak g�n�m�zde, Wuqin Destan�'n�n ya�at�lmas� ve geli�tirilmesinin �n�nde b�y�k sorunlar bulunmaktad�r. Yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya olan destan�n acil olarak korunmas� bekleniyor.