��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:34:40    
Kore Cumhuriyeti: Rehine krizini diyalogla ��zmekte �srarl�y�z

cri

    Kore Cumhuriyeti Devlet Ba�kanl��� s�zc�s� Cheon Ho Seon, Afganistan'da ya�anan rehine krizini diyalog yoluyla ��zmekte kararl� olduklar�n� belirterek, krizin silah zoruyla ��z�lmesine kar�� olduklar�n� vurgulad�.

    S�zc� bug�n (1 A�ustos) yapt��� a��klamada, Afganistan h�k�meti ve di�er �e�itli arac�larla Taliban militanlar�yla dolayl� g�r��meleri s�rd�rd�klerini, Taliban'la do�rudan g�r��mek i�in de �ok y�nl� giri�imlerde bulunduklar�n� s�yledi.

    Kore Cumhuriyeti'ndeki be� b�y�k partinin liderleri de ayn� g�n bir a��klama yaparak, rehine krizinin ��z�m� i�in yard�m almak �zere ABD'yi ziyaret edeceklerini, ayn� zamanda BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da g�r��eceklerini duyurdu.

    �te yandan, Taliban s�zc�s� Yusuf Ahmedi, Afganistan h�k�metiyle g�r��melerinin "fiilen ba�ar�s�z kalmas�"na ve belirlenen s�renin dolmas�na ra�men rehineleri �ld�rmediklerini belirtirken, Afganistan h�k�metinin silah kullanmas� durumunda rehineleri derhal �ld�recekleri uyar�s�nda bulundu. Ancak bir yerel y�netici, Afganistan askeri makamlar�n�n rehinelerin bulundu�u b�lgede ya�ayan sivillerin b�lgeyi terk etmesini istediklerini ileri s�rd�.