��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-02 16:03:05    
"Porselen kenti" Jingdezhen

cri

  �in'in ortas�ndaki Jiangxi eyaletinde bulunan Jingdezhen kenti, eskidenten beri porselen �retimiyle tan�n�r. Bu nedenle kent, "porselen kenti" olarak adland�r�l�r. Kentte yer yer seramik tu�lalarla yap�lm�� duvarlar, seramik par�alar�yla d��enmi� k���k yollar, porselen heykeller ve porselen duvar resimleri g�rmek m�mk�n. Jingdezhen'de �retilen porselenin y�ksek kalitesi, "ye�im ta�� kadar beyaz ve k���t kadar ince" s�zleriyle anlat�l�r. Bu porselen, �in Devlet Konuk Evi gibi bir�ok �nemli yerde kullan�lmaktad�r.

  Eski kent merkezinde yer alan Porselen Soka��, kentin porselen k�lt�r�ne tan�kl�k eden yerdir. Bu sokakla ilgili ilgin� bir hik�ye vard�r. Eski zamanlarda, bu sokakta b�y�k bir porselen d�kk�n� bulunurmu�. D�kk�n�n, zorba bir sahibi varm��. D�kk�n� bekleyen vah�i k�pekleriyse, ikiy�zl� ve k�t� hayvanlarm��. Yoksullar� g�r�nce �s�r�r, zenginleri g�r�nceyse yere yat�p kuyruklar�n� sallarlarm��. Di�er d�kk�nlar�n sahipleri ve yoksul insanlar, bu duruma �ok k�zar, ancak yapacak bir �ey de bulamazlarm��. Bir g�n, efsanevi bir ya�l� gelmi�, hi� kimsenin anlayamad��� bir y�ntemle bu k�pekleri ��ld�rtm��. K�pekler, sahiplerinin d�kk�n�nda sergilenen b�t�n k�ymetli porselenleri k�r�p d�km��. Porselen par�alar� soka�a da��lm��. ��te hik�yeye g�re, Porselen Soka��, b�yle olu�mu�.

  Say�n izleyiciler, bu hik�yeden sonra, yolculu�umuza devam edebiliriz. Porselen Soka��'nda gezerken, Jupp Kappell adl� Hollandal� bir turistle tan��t�k. Porselen �zerine 40 y�ld�r ara�t�rmalar yapan Bay Kappell, kentin sokaklar�nda gezmeyi �ok sevdi�ini, b�ylelikle porselen sanat�n�n ger�ek tad�n� ��kartt���n� belirtti. Kappell, s�zlerine ��yle devam etti: 

  "Jingdezheng'de dola�t���n�zda, kentin her soka��n�n, kendine �zg� bir �ekilde s�slendi�ini g�r�rs�n�z. Her sokakta de�i�ik porselen eserler bulunur. Bu sokaklar�n kendileri bile �e�itli seramik par�alar�yla d��enmi�tir. Bu sokaklarda gezdi�inizde, eve d�nmeyi unutursunuz."

  Say�n izleyiciler, �imdi Porselen Soka��'na uzak olmayan "Ejderha �ana��" adl� soka�� gezelim. �zel olarak imparatorluk saray�na porselen �retmek �zere kurulan at�lyede yap�lan Ejderha �ana��, o d�nemde sarayda yang�n s�nd�rmekte kullan�l�yordu. �zerine ejderha motifi �izildi�i i�in, bu dev �ana�a bu ad verilmi�tir.

  Sevgili izleyiciler, bu �anaktan ��kan sesleri dinlediniz. Bu �anaklar�n yap�l��� �ok zordur. Bir �ana��n �retimi i�in 19 g�n gerekir. Bu kadar uzun s�reye ra�men, ba�ar� oran� y�zde 5 bile de�ildir. Bu nedenle g�n�m�zde bu t�r �anaklardan bulmak �ok zordur.

  Jingdezhen Porselen ve Arkeolojik Ara�t�rma Enstit�s�'n�n sergi salonunda b�yle k�ymetli bir "Ejderha �ana��" sergileniyor. Sergi salonu m�d�r� Xiao Peng, bu �anak hakk�nda �u bilgileri verdi:

  "Bu �anak, Ming hanedan�na ait bir 'Ejderha �ana��'d�r. �ana��n �zerinde 'ate� topunu kovan' iki ejderha motifi �  izilmi�tir. Bu, yang�n ��kmamas� dile�i anlam�na gelir."

  Say�n izleyiciler, �imdi bin y�ll�k ge�mi�e sahip olan Longchuan Soka��'na gidelim. Eskiden porselen i��ilerinin oturdu�u bu sokakta, i�inde Buda heykeli olan Wuwang Tap�na�� ve ejderha heykeli olan Kutsal Ejderha Tap�na�� bulunur. Bu sokakta ya�ayanlar, her y�l Fener Bayram�'n� ejderha dans� yaparak kutlar. �in Ay Takvimi'ne g�re yeni y�l�n 15. g�n�nde kutlanan bu bayramda, beraberlik anlam�na gelen ve yap��kan pirin�ten yap�lan "yuanxiao" adl� �zel bir tatl� yenir.