��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:39:56    
B�y�k u�ak yap�m�nda geli�me

cri

    Patenti �in'ne ait olan ilk k�sa mesafeli ARJ21 tipi u�ak kapsaml� montaj a�amas�na girdi. Bu geli�me, �in'in b�y�k u�ak geli�tirip �retme konusundaki ilk ad�mlar� att���n� simgeliyor.

    B�y�k u�ak projesi ge�en y�l, �in'in "Devlet Orta ve Uzun Vadeli Bilimsel ve Teknolojik Geli�me Plan�"na al�nd� ve �in Devlet Konseyi ilgili projeyi onaylad�.

    Kalk�� yaparken a��rl��� 100 tonu a�an nakliye u�aklar� "b�y�k u�ak" olarak kabul ediliyor.

    �u anda, d�nya �ap�nda sadece ABD, Avrupa Birli�i ve Rusya'da b�y�k u�ak �retilebiliyor.

    Uzmanlar, b�y�k u�ak �retmenin, �in'in havac�l�k alan�nda b�y�k �lkeden g��l� �lkeye d�n��mesinin gere�i oldu�una i�aret ettiler.