��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 21:17:30    
�in'den ABD'nin anti-damping karar�na tepki

cri

    �in Ticaret Bakanl��� s�zc�s� Wang Xinpei, Amerika Birle�ik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanl��� taraf�ndan d�n (31 Temmuz) verilen �in men�eli karayolu d��� ta��mac�l��� d���nda kullan�lan lastik tekerleklere kar�� anti-damping ve anti-s�bvansiyon soru�turmalar� ba�latma karar�na sert tepki g�sterdi.

    Wang Xinpei bug�n (1 A�ustos) Beijing'de yapt��� a��klamada, ABD'nin bir y�l i�inde �in mallar�na kar�� 5 anti-damping ve anti-s�bvansiyon soru�turmalar� ba�latt���n� hat�rlatarak, bunun D�nya Ticaret �rg�t� kurallar�n�n keyfi kullan�m� oldu�unu savundu. S�zc�, ABD'nin davran���n�n �inli i�letmelere y�nelik bir haks�zl�k oldu�u gibi, kar��l�kl� yarar ve ortak kazanca dayal� ikili ekonomik ve ticari ili�kilerin geli�mesine hi�bir yarar� dokunmayan, ak�lc� olmayan ve yanl�� bir davran�� oldu�unu vurgulad�.

    S�zc�, ABD'yi ikili ekonomik ve ticari sorunlar�n daha karma��k hale gelmesini �nlemek i�in soruna uygun ��z�m getirmeye davet etti.