��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-07-31 11:20:42    
Olimpiyat Oyunlar�, Beijing'in ekonomik geli�mesine "yard�mc� ek motor" olacak

cri

    Roket g��e y�kselirken b�y�k yard�mc� ek motora ihtiya� duyar. Bir kentin ekonomik geli�mesi i�in de her t�rl� "ekonomik yard�mc� ek motor"a ihtiya� vard�r. 2008 y�l�nda Beijing'de d�zenlenecek Olimpiyat Oyunlar�, bu kentin ekonomisinin h�zla geli�mesi i�in �nemli bir yard�mc� ek motor i�levi g�recek.

    Beijing Olimpiyat Oyunlar� Bas�n Merkezi'nde k�sa s�re �nce 2007 y�l�n�n ilk yar�s�nda Beijing'in ekonomik ve toplumsal geli�mesiyle ilgili bas�n toplant�s� d�zenlendi. Beijing Belediyesi �statistik Dairesi M�d�r Yard�mc�s� Yu Xiuqing toplant�da, bu y�l�n ilk yar�s�nda Beijing ekonomisinin istikrarl� ve h�zl� b�y�me e�ilimini s�rd�rd���n�, ekonomik alanda istikral� b�y�me kaydedildi�ini ve yap�sal iyile�me ve kalitenin y�kselmesi gibi �zellikler g�r�ld���n� belirterek ��yle konu�tu:

    "Beijing kentinin ekonomik b�y�mesi i�in i� ve d�� ortam elveri�lidir. D�nya ekonomisinde nispeten h�zla b�y�me e�ilimi korunurken, �lke ekonomisi de h�zl� geli�meyi s�rd�rd�. Beijing ekonomisi, sa�l�kl� ad�mlarla geli�me avantaj�na sahip. Olimpiyat Oyunlar�'n�n ekonomik etkisi de g�r�lmeye ba�land�."

    �statistiklere g�re, Olimpiyat Oyunlar�'na haz�rl�k yap�lan 6 y�l i�inde, Beijing'in ekonomik geli�me modelinde b�y�k de�i�iklikler meydana geldi. Kentin yap�lanmas� ve y�netim seviyesi �nemli �l��de y�kseldi, Beijinglilerin ya�am� orta halli refah d�zeyine ula��yor. Olimpiyat Oyunlar� i�in yap�lan haz�rl�klar sayesinde, Beijing'in kent y�netimi ve hizmet seviyesi y�kseldi, kentin d��a a��lma boyutu geni�letildi, uluslararas� temas ve i�birli�i yo�unla�t�r�ld�, Beijinglilerin ya�am ko�ullar� s�rekli iyile�tirildi ve uygarl�k seviyesi de y�kseldi.

    Yu Xiuqing, Beijing ekonomisinin, istikrarl�, h�zl� ve s�rekli b�y�me ger�ekle�tirece�ini ve bunun Olimpiyat Oyunlar�'yla s�k� ili�kisi bulundu�unu savunarak s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "Altyap� tesislerine y�nelik yat�r�m�n bir k�sm� do�rudan Olimpiyat Oyunlar�'na, di�er k�sm� da Olimpiyat Oyunlar�'na yard�mc� tesislere yap�ld�. Mesela enerji, ula��m, ye�illendirme, �evre ve sa�l�k, telekom�nikasyon ve sulama gibi kentin altyap� tesislerine yap�lan yat�r�m�n baz�lar� do�rudan Olimpiyat Oyunlar�'yla ilgili."

    �n�aat sekt�r�, Olimpiyat Oyunlar�'ndan en b�y�k yarar� g�ren sekt�r oldu. Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapanlar�n t�m�, spor alan� ve stadyumlar ile altyap� tesislerinin in�as�na y�kl� miktarda para yat�rd�. Ayr�ca "Ye�il Olimpiyat", "Bilim ve Teknoloji Olimpiyat�" kavram� do�rultusunda, Beijing'in sanayi yap�s�nda �nemli d�zenlemeler yap�ld�. �u anda y�ksek teknoloji imalat�, yeni ve y�ksek teknoloji sekt�r�, Beijing'in sanayi yap�s�nda giderek daha b�y�k pay al�yor ve bu sekt�rlerin Beijing sanayisinin b�y�mesine yapt��� katk� oran� y�zde 50'ye yakla�t�. Bayan Yu, ��yle konu�tu:

    "Ye�il Olimpiyat kavram� do�rultusunda, y�ksek enerji t�keten, ciddi kirlilik yaratan ve d���k verimli olan sekt�rler, ad�m ad�m Beijing sanayisinden �ekiliyor. Bunun, Olimpiyat Oyunlar�'n�n Beijing'e getirdi�i yeni geli�me f�rsat oldu�u gibi, gelecekte Beijing ekonomisinin s�rekli, istikrarl� ve sa�l�kl� �ekilde geli�mesine elveri�li ko�ullar yaratt���n� d���n�yorum."

    1984 y�l�ndan sonra d�zenlenen b�t�n Olimpiyat Oyunlar�'na bak�ld���nda, Olimpiyat Oyunlar�'n�n getirdi�i yat�r�mdan ve b�y�k miktarda t�ketimden dolay�, Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapan kentler ile �evresindeki b�lgelerin ekonomilerine olumlu etki yarat�lmas�n�n yan� s�ra i� olanaklar� da art�r�ld�.

    Yu, Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapma hakk�n� kazanman�n, Beijing kentinde daha �ok i� olana�� yarat�lmas� anlam�na geldi�ini ve �u anda Beijing kentinde i�sizlik oran�n�n yaln�zca y�zde 2 oldu�unu ifade etti. Yu, s�zlerine ��yle devam etti:

    "��sizlik oran�, �nceki y�llara g�re �nemli �l��de azald�. Bat�l� ekonomi bilimi a��s�ndan y�zde 4 oran�ndaki i�sizlik oran�n�n, tam istihdam oldu�unu s�yleyebiliriz. Olimpiyat Oyunlar�, bize daha �ok i� olana�� getirdi."