��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-07-30 12:22:55    
�in'de g�zellik e�itimini ba�latan Zheng Mingming

cri

    Bayan Zheng Mingming, d�nya g�zellik sekt�r�ndeki tan�nm�� isimlerden biri. Zheng Mingming'�n kurdu�u g�zellik enstit�s�, �in'de g�zellik e�itiminin �nc�s� olmu�tu. Bug�nk� program�m�zda sizlere Zheng Mingming'i tan�t�yoruz.

    �in'de, "Zheng Mingming", bir makyaj markas� olarak �ok �nl�d�r. 1980'li y�llarda, �in'de reform ve d��a a��lma politikas�n�n uyguland��� ilk d�nemde, g�zellik pe�inde ko�an �inli bayanlar�n makyaj yapmaya ba�larken ilk duyduklar� ve kulland�klar� kozmetik markas� "Zheng Mingming"di. Belli bir s�re sonra "Zheng Mingming", "moda"n�n sembol� oldu. G�n�m�zde �ok say�da uluslararas� kozmetik markas�n�n �in'de bulunmas�na ra�men, "Zheng Mingming" �inli bayanlar�n y�re�inde �nemli ve ay�rcal�kl� bir yere sahip.

    1930'lu y�llar�n sonunda, Zheng Mingming Endonezya'da ya�ayan bir �inli g��men ailesinde do�du. Babas�, Shanghai Ula��m �niversitesi'nde ��renim g�ren ve birka� yabanc� dil bilen biriydi. 1930 y�l�nda, Zheng Mingming'in babas� �in'in Endonezya'daki Konsoloslu�u'na atand� ve Endonezya'daki �inliler aras�nda y�ksek prestijli biri haline geldi. Rahat ortam, Zheng Mingming'e nazik ve ince bir karakter kazand�rd�.

    K���k ya��ndan itibaren s�slenmeyi seven Zheng Mingming, g�zel �eylere kar�� �ok hassast�. Zheng Mingming, Endonezya'n�n caddelerinde yerli sanatk�rlar�n geleneksel k�yafetler �zerine g�zel motifler �izdiklerini g�r�nce, bu sanat dal�n�n etkisine girdi. Zheng Mingming ��yle konu�tu:

    "K���k ya��mdan itibaren, sa� yapmay� sevmeye ba�lad�m. Bence, kuaf�rl�k bir sanatt�r. Endonezya'dayken, her g�n okuldan eve d�nerken, k�yafetlerin �zerine resim yap�lan bir at�lyenin �n�nden ge�iyordum. At�lyede �al��an sanatk�rlar�n yapt��� resimleri g�r�yordum ve onlar� �ok sanatsal olarak buluyordum. Onlar genellikle uzun sa�l� kad�nlar �iziyordu. O g�nlerden beri kuaf�rl��� �ok ama �ok seviyorum."

    Zheng Mingming'in babas�, Zheng Mingming'i Hong Kong'daki ortaokula g�nderdi. K�z�n�n ABD'de bir y�ksek okula girerek, doktor, avukat, piyanist veya �ark�c� olmas�n� istiyordu. Ancak, ortaokuldan mezun olmadan Zheng Mingming, Japonya'ya g�zellik bak�m� ve kuaf�rl�k ��renmeye gitmek istedi. G�zellik bak�m� ve kuaf�rl�k o zamanlar �ok itibar g�ren olmayan bir meslek olmad��� i�in, babas� Zheng Mingming'in bu d���ncesine �iddetle kar�� ��kt�. Ancak, �ok inan�l� olan Zheng Mingming, babas�ndan gizlice, 300 ABD dolar�yla Japonya'ya gitti.

    Eskiden rahat bir ya�am s�ren Zheng Mingming, Japonya'da �al��arak ge�inmeye ba�lad� ama maddi yoksulluk, Zheng Mingming'in ��renim g�rme kararl�l���n� de�i�tirmedi. �ki y�l sonra, Hong Kong'a d�nen Zheng Mingming, ilk �nce ba�kalar� i�in �al��t�, daha sonra kendi i�ini kurdu ve 1966 y�l�nda kendi g�zellik salonuna sahip oldu. Zheng Mingming, g�zellik salonuna "Monita Sa� ve G�zellik Okulu" ad�n� verdi.

    �� kurmak, �etin bir yolda y�r�meyi gerektirir. O zaman, Zheng Mingming hem g�zellik salonunun patronu, hem sa� ve g�zellik okulunun m�d�r�, hem de sa� y�kama i��isi olarak �al���yordu. Zheng Mingming'in i�leri yeni yeni yoluna girmeye ba�lad���nda g�zellik salonunda yang�n ��kt� ve her �ey k�l oldu. Zheng Mingming birden bire y�kl� bor� alt�na girdi. Ancak, �ok iradeli olan Zheng Mingming, i�ini yeniden ba�latt�. Zheng Mingming �unlar� s�yledi:

    "O zaman, ba�ka �arem yoktu, �srar etmem laz�md�. Babama, ne i� yaparsan yap, �aba harcayarak onu s�rd�rebilirsen, ba�ar�l� olunabilece�ini kan�tmak istiyordum. �ok zordu. Ama, sevdi�im bir i�i yapmaktan dolay� �imdi �ok mutluyum."

    Zheng Mingming, �in'in g�zellik sekt�r�n�n ba�lang�c�na ve geli�mesine tan�k oldu. Zheng Mingming'in sa� ve g�zellik meslek okullar�, �lke i�in �ok say�da nitelikli personel yeti�tirdi. Zheng Mingming de bundan dolay� uluslararas� prestij elde etti. Zheng Mingming bundan �ok gurur duyuyor:

    "E�itim �al��malar�n� �ok seviyorum. Bence, en �nemli olan e�itim. E�itime b�y�k �nem veriyorum, bu nedenle bana e�itimle ilgili bir �d�l verilmesi, e�itim konusunda yapt���m katk�ya verilen bir onay say�l�r."