��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 21:01:55    
Irakl� S�nnilerin en b�y�k siyasi partisi h�k�metten �ekildi

cri

    Irakl� S�nnilerin en b�y�k siyasi partisi olan Irak Uzla�ma Cephesi, bug�n (1 A�ustos) Ba�bakan Nuri El Maliki ba�kanl���ndaki h�k�metten �ekildi�ini a��klad�. Bu geli�me, Maliki'nin ba�latt��� siyasi uzla�ma s�recine indirilen a��r bir darbe olarak de�erlendirildi.

    Siyasi s�re�te yer almaya devam ederek, reformu h�zland�rmaya, mezhepler ve etnik gruplar aras� anla�mazl�klar� gidermeye katk� sa�layacaklar�n� bildiren Irak Uzla�ma Cephesi, di�er baz� partilerin sammiyetten uzak davranmas� durumunda siyasi s�rece kat�lma karar�n� yeniden g�zden ge�irecekleri uyar�s�nda da bulundu.