��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 16:41:11    
Orta Do�u'da bar�� s�z�

cri
    ABD D��i�leri Bakan� Condoleezza Rice ve Savunma Bakan� Robert Gates, d�n (31 Temmuz), M�s�r, �rd�n ve K�rfez Arap �lkeleri ��birli�i Komitesi'ne �ye �lkelerin d��i�leri bakanlar�yla M�s�r'�n �arm El �eyh kentinde bir g�r��me yapt�lar. G�r��meden sonra yay�nlanan ortak bildiride, taraflar Orta Do�u b�lgesinde bar�� ve istikrar�n ger�ekle�tirilmesi i�in ortak �aba harcayacaklar�n� belirttiler.

    Ortak bildiride Orta Do�u b�lgesinde adil ve kapsaml� bar���n ger�ekle�tirilmesinin �nemi vurgulanarak, BM'nin ilgili kararlar� ile Arap Bar�� Anla�mas� �er�evesinde ve "iki devlet tasla��" do�rultusunda �srail'le bar�� i�inde bir arada ya�ayan ba��ms�z bir Filistin devletinin kurulmas� gerekti�i yinelendi.

    G�r��melerde ABD y�netiminin Irak politikas�n� yineleyen Rice ve Gates, asker geri �ekme konusundaki bask�lar�n her ge�en g�n artmas�na ra�men, ABD'nin Irak'tan asker �ekmeyece�ini belirtiler.

    Ayn� g�n ABD Ba�kan� George W. Bush'un gelecek d�nem ABD Kurmay Ba�kanl���'na aday g�sterdi�i Deniz Kuvvetleri'nden orgeneral Michael Mullen, senatoya ba�l� Askeri Komisyon'da d�zenlenen dinleme toplant�s�nda yapt��� konu�mada, ABD ordusunun Irak'taki varl���n�n birka� y�l daha s�rece�ini kaydederek, ABD ordusunun Irak'tan h�zla geri �ekilmesinin Irak'� kaosa g�t�rece�i uyar�s�nda bulundu.