��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2006-08-23 17:02:32    
TEDA Projesi Nedir?

cri
TEDA, T�rk k�lt�r, sanat ve edebiyat�yla ilgili eserlerin T�rk�e d���ndaki dillerde yay�mlanmas�na destek projesidir. TEDA, T�rk k�lt�r ,sanat ve edebiyat�n�n klasik ve �a�da� eserlerinin ilgili �lkelerin tan�nm�� yay�nevlerince T�rk�e d���ndaki ba�ka dillere �evrilmesi, o dilin konu�uldu�u �lke veya �lkelerde yay�nlanmas�, tan�t�lmas� ve pazarlanmas� esas�na dayal�, �z�nde bir "�eviri ve yay�m" destek projesidir.

Projenin esas�; K�lt�r ve Turizm Bakanl���nca belirlenen y�nerge ve ba�vuru formu �er�evesinde ,yay�nlanm�� tan�nm�� yazarlar�n eserlerine �eviri, bask� veya tan�t�m deste�i sa�lanmas�d�r.

TEDA Projesinin hedefi; T�rk k�lt�r,sanat ve edebiyat�n� yurtd���ndaki entelekt�el hedef kitleyle bulu�turarak, T�rk k�lt�r, sanat ve edebiyat�n�n kaynaklar�na y�nlendirmektir.

                                                    Duyuru

Deste�in amac�: T�rk edebiyat�n�n yay�lmas� ve T�rk k�lt�r�n�n daha iyi tan�t�lmas� amac�yla, K�lt�r ve Turizm Bakanl��� T�rk�e'de yay�mlanm�� olan k�lt�r, sanat ve edebiyat eserlerinin T�rkiye d���nda yay�mlanmas� i�in �eviri/bask�/tan�t�m gibi hizmetlere kar��l�ks�z destek sa�layacakt�r.

T�rk�e d���nda ba�ka dillerde kaleme al�nm��, T�rk k�lt�r, sanat ve edebiyat�yla ilgili eserler de destek kapsam� i�ine al�nacakt�r. �ncelik, �ok konu�ulan d�nya dillerinde yap�lacak yay�mlar�n desteklenmesine verilecektir.

Yararlanabilecekler: Bakanl�k, yurtd���nda tan�nm�� yay�mc�lara, T�rk k�lt�r�, sanat� ve edebiyat�yla ilgili eserlerin �eviri/d�zeltme/bask�/tan�t�m hizmetlerinde destek sa�layacakt�r. Ancak bu eserlerin T�rkiye d���nda ve T�rk�e d���nda ba�ka dillerde yay�mlanmas� ko�ulu vard�r. Destek i�in yay�mc�lar (uluslararas� kurum, kurulu�, �irket, vak�f, dernek ve yay�nevi vb.) ba�vuruda bulunabilir. Yazarlar, �evirmenler ve edit�rler bireysel olarak ba�vuruda bulunamazlar.

Ba�vurular: Bakanl��a, yabanc� yay�mc�lar taraf�ndan yap�lacak ba�vuru i�in son tarih, her y�l May�s ay�n�n son i�g�n� veya Eyl�l ay�n�n son i�g�n�d�r.

A�a��da belirtilen belgelerin ba�vuruya eklenmesi gerekmektedir:

Ba�vuru Formuna Eklenecek Belgeler:

1) T�rkiye'deki ilgili meslek kurulu�undan veya ba�vuru sahibinin �lkesinden sa�layaca��, yay�mc�l�k faaliyeti g�sterdi�ine ili�kin belge,

2) Telif hakk� sahibinin izin verdi�ini g�sterir anla�ma.

3) �evirmenle yap�lan anla�man�n kopyas�

4) Orijinal kitab�n bir n�shas�,

5) Yay�mc� katalogu,

"TEDA PROJES�" ibaresi eklenen zarflar iadeli taahh�tl� olarak;

K�lt�r ve Turizm Bakanl���

K�t�phaneler ve Yay�mlar Genel M�d�rl���

Necatibey Cad. No:55

06440 K�z�lay / ANKARA � T�RK�YE

adresine g�nderilecek veya elden teslim edilebilecektir.

Ba�vuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olmas� halinde ilgilinin bu eksikli�i, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 g�n i�erisinde tamamlamas� gerekir. Bu s�re i�erisinde eksikli�in giderilmemesi durumunda ba�vuru de�erlendirmeye al�nmaz.

Bir yay�nc� bir ya da ayr� ayr� birden �ok proje i�in ba�vuruda bulunabilir.

K�lt�r ve Turizm Bakanl���, yay�mc�lardan �evrilecek orijinal eserin bir kopyas�n�, �evirmen veya edit�r�n �zge�mi�ini, �evrilen eser metninin bir kopyas�n� ve e�er g�rsel malzeme kullan�lacaksa her t�rl� foto�raf, �izim vb. talep edebilir.

De�erlendirme: Bakanl�k, T�rkiye'nin akademik ve edebiyat �evresinden yedi ki�ilik bir de�erlendirme kurulu olu�turacakt�r.

K�lt�r ve Turizm bakanl��� M�ste�ar� veya M�ste�ar Yard�mc�s� ve K�t�phaneler ve Yay�mlar Genel M�d�r� bu kurulda �st y�netici �yeler olarak bulunacaklard�r.

Kurul y�lda iki defa toplanacakt�r. Ancak gerek g�r�ld���nde ola�an�st� toplant� yap�labilecektir.

Eserleri se�me a�amas�nda kurul farkl� alanlardaki uzmanlara dan��abilecektir.

Bildirimler: K�lt�r Bakanl��� Dan��ma ve De�erlendirme Kurulu �nerileri do�rultusunda olmak �zere, kar��l�ks�z destek sa�lanacak projelerin nihai se�imi bakanl�k�a yap�l�r. Olumlu ya da olumsuz sonu�lar, her yay�nc�ya bildirilir.

Yay�n: Yay�mc�, kitaplar�n yay�m�n�, s�zle�menin imza edildi�i tarihten itibaren en ge� iki y�l i�erisinde tamamlamay� taahh�t eder. Belirli durumlarda s�zle�me, bu iki y�ll�k s�renin uzat�lmas�na ili�kin maddeler i�erebilir. �stisnai durumlarda ve makul nedenlere dayanmas� �art�yla Bakanl�k s�re uzat�m� yoluna gidebilir.

De�i�ikliklere ili�kin uyar�lar: S�zle�me h�k�mlerini etkileyebilecek de�i�ikliklerin olmas� durumunda (t�zel ki�ilik, adres vb.) yay�mc� bakanl��� bilgilendirecektir. Ayr�ca �evirmen ve edit�rle ilgili de�i�ikliklerin yap�labilmesi i�in yay�mc� bakanl���n iznini isteyecektir. Makul �artlara dayand��� s�rece bakanl�k yetkisini sakl� tutmaz.

�demeler: Destek, Dan��ma ve De�erlendirme Kurulu karar�, bakan onay� ve taahh�tnameye istinaden �denir. �deme, taahh�tnamenin imzalanmas�n� m�teakip , bakanl��a tesliminden itibaren bir defada ve pe�in olarak yap�lacakt�r.

Yay�mc�, projenin tamamlanmas�n� m�teakip 15 g�n i�erisinde 30 adet eseri bakanl��a g�nderecektir.

Daha geni� bilgi i�in:

K�lt�r ve Turizm Bakanl���

K�t�phaneler ve Yay�mlar Genel M�d�rl���

Necatibey Cad. No:55

06440 K�z�lay / ANKARA

Tel: +90.312.231 54 50 � 23219 66 (6 hat)

Faks: +90.312.231 50 36

e-posta: teda@kulturturizm.gov.tr

www.kulturturizm.gov.tr

www.kultur.gov.tr

www.turizm.gov.tr

Ba�vuru formlar�, T�rkiye Cumhuriyeti B�y�kel�ilikleri ve Konsolosluklar�,

K�lt�r ve Tan�tma M��avirlikleri ile

T�rkiye Yay�nc� ve Yazar Meslek Kurulu�lar�ndan temin edilebilir.