��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-23 17:28:57    
Eski kent Ganzhou

cri

  Say�n izleyiciler, �in'in Jiangxi eyaletine ba�l� Ganzhou kenti, �in'in �nl� eski kentlerinden biridir. Kentin tarihi �in'in Bat� Han hanedan� d�nemine uzan�r. Refah d�nemini �in'in Song hanedan� d�neminde ya�ayan Ganzhou kenti, g�n�m�zde h�l� tarihteki parlakl���n� korumaktad�r.

  Ganzhou kenti, Song hanedanl���n�n eski kent m�zesi olarak adland�r�l�r. Nehir boyunca yap�lan eski kent duvar�, g�n�m�ze kadar iyi korunmu�tur. Bu t�r kent duvarlar�na, �lkenin di�er b�lgelerinde ender rastlan�r. Kent duvar� boyunca y�r�d���n�zde, kentin simgesi ve en y�ksek yeri olan Yugu'ya var�rs�n�z. Burada, zaman�n Guomintang Partisi'nin lideri �ang Kai-�ek'in o�lu Jiang Jingguo'nun eski konutu da bulunur. Bunun d���nda burada, 10 bini a�k�n eski kent duvar� tu�las� da g�rebilirsiniz. Bunlar�n en eskisi, �in'in Kuzey Song hanedan� d�neminde yap�lm��t�r. Bu tu�lalar�n �zerine, kent duvar�n� in�a eden birimler ve i��ilerin isimleri ile yap�l�� tarihleri oyulmu�tur.

  Kent duvar�ndan nehre do�ru bakt���n�zda, Jianchun adl� kent kap�s�n�n yak�n�nda, nehrin iki k�y�s�n� birbirine ba�layan bir k�pr� g�r�rs�n�z. Song hanedan� d�neminde yap�lan bu k�pr�, g�n�m�zde bile vantanda�lar�n kente girmek i�in kulland��� �nemli bir k�pr�d�r.

  Uzunlu�u 400 metre olan k�pr�, y�ze yak�n k���k tahta kay�k �zerinde kurulmu�tur. Demir zincirlerle ba�lanan kay�klar�n �zerine ise tahta d��enmi�tir. Bu k�pr�n�n hemen alt�nda akan co�kun nehir sular�na bakt���n�zda, i�inizi bir korku sarar.

  Ganzhou kentinde bir�ok eski sokak bulunur. Bu sokaklar�n hepsi, tarihsel ara�t�rma de�eri ta��r ve iyi korunur. Zao'er Soka��, bunlar�n en �nl�s�d�r. G�n�m�zde bu sokakta, tahta levha as�l� eski bir otel ile �i�ek motifleri i�lenmi� pencere ve kap�lar� olan eski evler bulmak m�mk�n...

  Son derece sakin ve huzurlu olan Ganzhou kentinin sokaklar�nda kavga g�r�ld��� �ok azd�r.