��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:35:29    
ABD Maliye Bakan� �in ziyaretini tamamlad�

cri

    ABD Ba�kan�'n�n �zel temsilcisi ve Maliye Bakan� Henry Paulson d�n (1 A�ustos) ak�am d�rt g�nl�k �in ziyaretini tamamlayarak Beijing'den ayr�ld�.

    �in Cumhurba�kan� Hu Jintao Paulson'u kabul ederken, Hu Jintao'nun �zel temsilcisi ve �in Ba�bakan Yard�mc�s� Wu Yi de Paulson'la bir g�r��me yapt�. �ki taraf Aral�k ay�nda Beijing'de yap�lacak 3. �in-ABD Stratejik Ekonomik Diyalogu'nun ilkeleri, g�ndemi ve ilgili d�zenlemeleri gibi konularda fikir al��veri�inde bulundu.

    Paulson, Yeni �in Haber Ajans�'na verdi�i deme�te, stratejik ekonomik diyalogun gerekli bir mekanizma oldu�unu ifade ederek, bu mekanizmayla ABD ve �in aras�ndaki ekonomik ili�kilerin zorluklar� a�abildi�ini belirtti.

    Daha �nce �in'i yakla��k 70 kez ziyaret eden Paulson, son ziyaretinde �in'in bat� kesimindeki Qinghai eyaletinde incelemelerde bulundu. Paulson, �in h�k�metinin bu �zel ekolojik b�lgeyi korumak ve yeniden in�a etmek i�in harcad��� �abalar� takdirle de�erlendirdi.