��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:24:12    
�in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. kurulu� y�ld�n�m� kutlamalar�

cri

    �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. kurulu� y�ld�n�m�, bug�n (1 A�ustos) �in Kom�nist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyon taraf�ndan Beijing'de d�zenlenen geni� kat�l�ml� toplant�yla kutland�. �in Kom�nist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Cumhurba�kan� ve Merkezi Askeri Komisyon Ba�kan� Hu Jintao, toplant�da yapt��� konu�mada, Halk Kurtulu� Ordusu'nun �in halk�n�n kurtulu� m�cadelesine, sosyalizm in�as� ile reform davas�na, �lkenin egemenli�i, g�venli�i ve toprak b�t�nl���n�n korunmas�na yapt��� tarihi katk�lar� �vg�yle de�erlendirdi.

    Kutlama toplant�s�, �in Halk Cumhuriyeti'nin milli mar��yla ba�lad�. �in Cumhurba�kan� Hu Jintao, konu�mas�na ��yle ba�lad�:

    "Halk Kurtulu� Ordusu, ge�en 80 y�lda �lkedeki b�t�n etnik gruplardan vatanda�lar�n yan�nda kararl�l�kla yer alarak halka hizmet etti, ulusumuzun ba��ms�zl��� ve sayg�nl���, toplumun geli�mesi i�in kahramanca m�cadele etti, d�nya bar���n�n korunmas� ve insanl���n ilerleyi�ine �nemli katk�larda bulundu."

    Ge�en 80 y�lda durmadan g��lenen �in Halk Kurtulu� Ordusu, bug�n kara, deniz ve hava kuvvetleri ba�ta olmak �zere b�t�n askeri s�n�flar� bir arada toplayan g��l� bir ordu ve �in Halk Cumhuriyeti'nin koruyucu g�c� haline geldi. �in Kom�nist Partisi'nin liderli�inde i� yap�lanmas�n� s�rekli g��lendiren Halk Kurtulu� Ordusu, �lkeyi savunmakla birlikte, Birle�mi� Milletler'in liderli�inde ger�ekle�tirilen bar�� koruma operasyonlar�nda etkin bi�imde yer ald�. 1990 y�l�ndan bu yana Birle�mi� Milletler'in 17 bar�� koruma operasyonuna 7200 bar�� g�c� askeri g�nderen �in Halk Kurtulu� Ordusu, d�nya bar���na b�y�k katk� yapt�.

    Bar�� ve geli�menin ana tema oldu�u g�n�m�zde, d�nyam�z hen�z huzura kavu�mu� de�il. Hu Jintao, milli savunma ve ordunun yap�lanmas�n�n bilimsel geli�me kavram�n�n rehberli�i alt�nda daha y�ksek d�zeylere ta��nmas�n� isteyerek s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "D�nyada askeri alandaki yeni geli�me e�ilimi ve �lkemizin geli�mesinden do�an yeni ihtiya�lar� derinli�ine alg�lay�p, milli savunma �al��malar�n�n ekonomik yap�lanmayla uyumlu geli�mesi �izgisini izleyece�iz. �lkenin durmadan artan ekonomik g�c�ne dayanarak milli savunmaya y�nelik yat�r�mlar� ad�m ad�m art�rmal�, milli savunma ve ordunun modernle�me d�zeyini durmadan y�kseltmeli, �lkenin g�venli�i ve geli�mesine uygun g��l� milli savunma ve orduyu in�a etmeliyiz."

    �in, 1990'l� y�llardan bu yana, ekonomik geli�meye uygun olarak savunma harcamalar�n� ad�m ad�m art�rd�. Ancak bu art��, milli savunman�n zay�f temelini geli�tirmeyi ama�l�yor ve ulusal ekonominin geli�me h�z�yla uyum sa�l�yor. Askeri harcamalardaki bu art��a ra�men, �in'in savunma harcamalar�n�n gerek toplam�, gerekse asker ba��na d��en miktar�, ba�ka bir�ok �lkenin, �zellikle di�er b�y�k �lkelerin gerisinde kal�yor. �in'in y�ll�k askeri harcamalar� ABD'ninkinin yaln�zca y�zde 6.19'una, asker ba��na d��en miktar� ise ABD'ninkinin y�zde 3.74'�ne tekab�l ediyor.

    Bunun yan� s�ra �in ordusunun boyutu, defalarca darat�ld�. �zellikle 1980'li y�llar�n ortalar�ndan bu yana �in ordusunda ger�ekle�tirilen asker azalt�m� sonucunda, ordunun toplam asker say�s�, 1 milyon 700 bin azalarak yakla��k 2 milyon 300 bine indi.

    Asker say�s�ndaki azalmaya ra�men, �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun g�c� s�rekli artt�, devrimci niteli�i peki�tirilirken, modernle�me d�zeyi durmadan y�kseltildi. �in'e �zg� ordu yap�land�rma ve y�netme ilkeleri, stratejiler ve taktikler olu�turulurken, y�ksek vas�fl� geni� bir kadro da yeti�tirildi.

    Kutlama toplant�s�nda, Halk Kurtulu� Ordusu'nun �rnek asker ve subaylar� da �d�llendirildi.