��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-07-23 19:30:19    
"Kungfu R�zgar�"n�n gen� oyuncusu Yu Entai

cri
    �in'in eski �a�lar�nda Kungfu ustalar� aras�nda ya�anan hikayeleri anlatan ve 80 b�l�mden olu�an komedi televizyon dizisi "Kungfu D�nyas�ndan Hikayeler", 2006 y�l�nda g�sterime girence, �lkede bir "Kungfu r�zgar�" ba�lad�. Bu televizyon dizisi, gen�ler taraf�ndan �ok seviliyor ve dizide rol alan birka� gen� oyuncu da dizi sayesinde �ne kavu�mu� oldu. Yu Entai bunlardan biri. Bug�nk� program�m�zda sizlere oyuncu Yu Entai'yi tan�t�yoruz.

    S�z konusu televizyon dizisinde, Yu Entai'nin oynad��� ayd�n L�, �ok bilgili, yumu�ak huylu biridir. Bilgisini g�stermeyi �ok seven ayd�n L�, zaman zaman eski �ince s�zleri kullanmas� ve �ngilizce konu�mas�ndan dolay� alay konusu oluyor. �zleyiciler komedi rengi ta��yan bu rol� �ok severler. Yu Entai, hayranlar� taraf�ndan "k�pekbal��� y�zgeci" olarak adland�r�l�yor, ��nk�, "k�pekbal��� y�zgeci"nin �ince'deki telaffuzu "Yu Chi", Yu Entai'y� delicesine sevmek anlam�n� ta��yor. Yu Entai bu ismi �ok seviyor:

    " 'K�pekbal��� y�zgeci' bu isim �ok g�zel. Hi� d���nmedim ki, bir televizyon dizisiyle gittik�e daha �ok insan bana ilgi g�sterecek. Bu durumda, genel olarak hayranlar sevdikleri y�ld�za lakap takmaya ba�l�yor. Bildi�imiz �ok lakap yiyeceklerle ilgilidir. Bu nedenle, hayranlar�m internet �zerinden bana ne gibi bir isim verecekleri hakk�nda tart��malar yapt�lar. �lk�nce, beni 'Tai Mi' olarak adland�rd�lar. Tai, soyad�md�r, ayn� zamanda Tayland'�n k�salt�lm�� halidir. Tai Mi, Tayland pirinci demek. Daha sonra baz�lar� 'Yu Chi' ismini �nerdi. Yani, Yu Entai'y� d��k�nce sevmek demektir. Bundan �ok duyguland�m."

    Yu Entai, gen� �inli oyuncular aras�nda bilgisiyle dikkat �eken biri. 30 ya��ndaki Yu Entai, 1999 y�l�nda Shanghai Tiyatro Fak�ltesi Televizyon Sanat� B�l�m�'nden mezun oldu. 2002 y�l�nda, �ngiltere Oxford �niversitesi'nden burs kazanan Yu Entai, bu �niversitede ��renim g�rd�. Yu Entai, 2005'te Shanghai Tiyatro Fak�ltesi Oyunculuk B�l�m�'n�n lisans �st� diplomas�n� elde ettikten sonra, 2006'da �in Merkezi Tiyatro Fak�ltesi'nde "y�netmenlik" doktoras� okumaya ba�lad�. Y�llarca s�ren ��renimden sonra, Yu Entai se�kin bir oyuncunun vas�flar�na sahip oldu. Yu Entai, bir�ok film ve televizyon dizisinde �e�itli roller oynad�. 1997 y�l�nda, Yu Entai "Feng Kenti Kayboldu" adl� tiyatroda ba�rol� ald� ve 1999 y�l�nda ise bir Hollywood filminde rol almaya davet edildi. Birbirinden olduk�a farkl� olan bu rollerde Yu Entai, sanat��l���n�n �zg�n �ekicili�ini g�sterdi.

    K�sa s�re �nce Beijing'de g�sterime giren "�eftali �i�e�i Yurduna Gizli Sevda" adl� tiyatro oyununda, Yu Entai, �zg�n ve sinirli olan bir bal�k�� rol�n� oynad�. "�eftali �i�e�i Yurduna Gizli Sevda", klasik bir tiyatro olarak Taiwan'da 20 y�l� a�k�n bir s�redir g�steriliyor. �ok say�da tan�nm�� oyuncu, bal�k�� rol�n� alm��t�. Bu oyunu seyreden bir izleyici, Yu Entai'nin oyunculu�unu "�nsan�n y�re�i etkileniyor" s�zleriyle de�erlendirdi.

    Lao Tao adl� bal�k�� rol�n� almaktan gurur duyan Yu Entai, performans�n� en iyi �ekilde ortaya ��kartmak i�in b�y�k �aba harcad�. Her g�steriden sonra, Yu Entai ba�ka oyuncularla rol�n nas�l daha iyi oynanaca��n� tart���yordu. Yu Entai ve arkada�lar�n�n bu gibi titizliklerinden dolay�, "�eftali �i�e�i Yurduna Gizli Sevda" adl� tiyatro, izleyicilerin be�enisini kazand�. Yu Entai ��yle konu�tu:

    "Y�llar �nce bu tiyatroda rol almak �ok isterdim, ama f�rsat�m olmad�. ��nk�, bu oyun �st�n oyunculu�u gerektiriyor. Okulumuzda, yani Shanghai Tiyatro Fak�ltesi'nde bu oyundan par�alar oynan�rsa, yaln�zca notlar� �ok iyi, oynama yetene�i y�ksek olan ��renciler se�ilirdi. Hi� d���nmedim ki, ondan fazla y�l sonra, '�eftali �i�e�i Yurduna Gizli Sevda' tiyatrosunda rol alabilece�imi. Bu da, bu tiyatronun �in'in ana kesiminde ilk sahnelenmesine k�smet oldu."

    "�eftali �i�e�i Yurduna Gizli Sevda" adl� oyunda, trajedi ve komedi unsurlar� bir arada sunuluyor, bir saniye �nce insan� g�ld�r�rken, bir saniye sonra insan� a�lat�yor. Yu Entai'nin �stlendi�i Lao Tao adl� rol de hem trajik hem de komik renkler ta��yan bir karakter. Davran��lar�, �nce insanlar� g�ld�r�r, daha sonra da a�lat�r. Bu rol� ald�ktan sonra Yu Entai'nin komedi oyunculu�una y�nelik anlay��� daha da derinle�ti. Yu Entai �unlar� s�yledi:

    "�teden beri, komedi oyuncular�n�n ger�ek ya�amda ba�kalar� taraf�ndan bilinmeyen bir�ok s�rra sahip olduklar�n� d���n�yorum. Ger�ek komedi ustas�n�n ya�amda daha �ok trajediyle kar�� kar��ya kald�klar�n� s�ylemi�tim. Mesela, Charlie Chaplin, onun ya�am� bir�ok �z�c� olayla doluydu. Komedi oyuncular�n�n ger�ek ya�amda mutlaka �ok mutlu olduklar� zannediliyor. Asl�nda, komedi oyuncusunun sahnede komedi oynayarak, izleyiciler taraf�ndan kabul g�rmesinin nedeni, onun s�radan insanlardan daha hassas ve hatta daha �zg�n olmas�d�r."