��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-23 17:23:08    
Geleneksel k�rtasiye malzemelerinin memleketi Xuan kenti

cri
  Say�n izleyiciler, yaz� f�r�as�, ka��t, m�rekkep ve m�rekkep ta��, �in'in d�rt geleneksel k�rtasiye malzemesi olarak bilinir. Bu geleneksel malzemelerle yap�lan �in resimleri ve hatlar�na ilgi g�sterenlerin say�s�n�n artmas�yla, bunlar� �reten kentler de �n kazanmaya ba�lad�. Bug�nk� programda sizleri geleneksel k�rtasiye malzemelerinin memleketi olarak bilinen Xuancheng kentine g�t�reyim.

  Xuan kenti, �in'in ortas�nda yer alan Anhui eyaletinde bulunur. Kentte, d�rt geleneksel k�rtasiye malzemesinin �retim tarihi, bin y�l �ncesine uzan�r. Xuan kentinde y�ksek kalite ve �zg�n yap�m y�ntemleriyle �retilen bu geleneksel malzemeler, k�ymetli k�lt�r miraslar� olarak kabul edilir.

  Say�n izleyiciler, �ncelikle Xuan ka��d�n� tan�tay�m. �retildi�i kentin ismiyle an�lan bu yumu�ak ka��d�n rengi de�i�mez. Xuan kentine ba�l� Jing il�esinde, �in'in en b�y�k Xuan ka��d� �reticisi olan �in Xuan Ka��d� Grubu vard�r. Bu �irketin �retti�i ka��tlar, d�nyaca �nl�d�r. �irketin genel m�d�r� She Guangbin, �rettikleri Xuan ka��d� hakk�nda �u bilgileri verdi:

  "Buras�, Xuan ka��d�n�n orijinal �retim yeridir. �l�emiz, �zg�n bir co�rafi ortama, son derece kaliteli sulara ve �e�itli kaynaklara sahiptir. En �nemlisi de, geleneksel ka��t yap�m teknolojimiz var."

  She Guangbin, Xuan ka��d�n�n, sandal a�ac�n�n kabuklar�ndan ve �eltik saplar�ndan yap�ld���n� belirtiyor. Bu ka��d�n �retiminde 180'i a�k�n prosed�r yer al�r. Bu prosed�rlerin t�m�, elle ger�ekle�ir.

  �imdi, Xuan kentinde �retilen Xuan yaz� f�r�as�n� tan�tay�m. �in'in geleneksel yaz� f�r�as�, �in'e �zg� hat sanat�nda ve �in resminde kullan�l�r. Eski M�s�r'da kullan�lan saz f�r�alar ve Avrupa'da kullan�lan k�l f�r�alar, �oktan tarihe kar��t�. Ancak, �in'in geleneksel yaz� f�r�as�, g�n�m�zde h�l� kullan�lmaktad�r. Xuan yaz� f�r�as�, �in'in geleneksel f�r�alar�n�n en eski �e�ididir. Malzemesi titizlikle se�ilen bu f�r�an�n yap�m teknolojisi de kar���kt�r.

  Xuan Yaz� F�r�as� Ara�t�rma Enstit�s� Ba�kan� She Zhengjun, Xuan f�r�as�n�n bir�ok �e�ide ayr�ld���n�, yap�m�nda da farkl� hayvan k�llar�n�n kullan�ld���n� belirtti.

  Say�n izleyiciler, m�rekkep, �in'e �zg� di�er bir geleneksel k�rtasiyesi malzemesidir. Resim ve hat sanat�nda kullan�lan m�rekkep, ayn� zamanda k�lt�rel ve sanatsal bir eser olarak da kabul edilir. �in'deki m�rekkep �retiminin tarihi, 5 bin y�l �ncesine uzan�r. �in'de geleneksel m�rekkeplerin en kaliteli �rne�i, Anhui eyaletinde �retilen m�rekkeptir. G�n�m�zde ise Xuan kenti, art�k �in'in m�rekkep �retim merkezi haline gelmi�tir.

  M�rekkep �retiminde, �am dallar�n�n k�l� kullan�l�r ve i�ine misk gibi �e�itli �in ila�lar� kat�l�r. Bu nedenle, bu m�rekkep ile yap�lan resimler ve hat eserleri mis gibi kokar. Ayr�ca, bu resim ve hat eserleri, uzun s�re saklanabilir ve ��r�mez.

  M�rekkep ta��, isminden anla��laca�� gibi, ta�tan yap�l�r. Xuan kentinde �retilen bu ta�, yerli ve yabanc� ressam ve hattatlar�n be�enisini kazanm��t�r.

  Xuan Kenti D�rt Geleneksel K�rtasiye Malzemesi Derne�i Ba�kan� Jiang Xianjin, �in'in d�rt geleneksel k�rtasiyesi malzemesinin, �in halk�n�n zek�s�n� g�stermenin yan� s�ra, �in'in geleneksel k�lt�r�n�n de simgeleri oldu�unu ifade etti. Jiang Xianjin, s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

  "�in'in d�rt geleneksel k�rtasiye malzemesi, bir�ok alanda kullan�l�r. Bu nedenle �inliler �ok eskilerden beri bu malzemelere s�k� s�k�ya ba�l�d�r. Bu d�rt malzeme, insanl���n geli�mesine katk�da bulunmu�tur. Biz, bu geleneksel k�lt�r�n devam ettirilmesi i�in �al���yoruz. "