��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-02 16:09:43    
E�siz g�zelliklere sahip Huahu G�l�

cri
  �in'in g�neybat�s�ndaki Sichuan eyaletine ba�l� Aba Yi Milliyeti �zerk �li'nin Re'erdaba �ay�r�'nda yer alan Huahu G�l�, eyaletin �nl� turistik alanlar�ndan biridir. Huahu, �ince'de �i�ek G�l� anlam�na gelir. �in'in ikinci b�y�k �ay�r� olarak bilinen Re'erdaba �ay�r�'nda, yan yana �� g�l vard�r. Huahu G�l�, bu �� g�lden biridir.

  Huahu G�l�, her y�l�n May�s ve Haziran aylar�nda rang�renk bir �i�ek gibi olur. G�l�n ortas�nda yeti�en su bitkilerinin �i�ekleri, serbest�e a�ar. A�ustos ay�nda, ya�mur mevsimine girildi�inde, a��k mavi bir renge b�r�nen g�l, bu �i�eklerle bezenince daha da g�zel g�r�n�r.

  Huahu G�l�, g��men ku�lar�n k�� mevsimini ge�irmesi i�in ideal bir yerdir. G�l�n k�y�s�nda gezdi�inizde, kanatlar�n� ��rparak u�an ku�lar� g�r�rs�n�z.

  Y�l�n d�rt mevsiminde farkl� bir manzaraya sahip olan Huahu G�l� �ok sakindir. K�� g�nlerinde g�l k�y�s�nda yeti�en sazlar�n yapraklar�, sar�ya b�r�n�r. Yapraklar�n �zerinde biriken kar tanelerini g�rmek m�mk�nd�r.

  Huahu G�l�'n�n hemen yak�n�nda, Sichuan eyaletinin en b�y�k �ay�r�n�n yer ald��� Hongyuan-Ruo'ergai �ay�r b�lgesi bulunur. �ay�r ve batakl�klardan olu�an bu b�lge, u�suz bucaks�z ve d�md�zd�r. B�lgede insan ya�amamas�na ra�men, �in Kom�nist Partisi liderli�indeki K�z�l Ordu, d�nyaca tan�nm�� Uzun Y�r�y�� s�ras�nda, birka� defa bu b�lgeden ge�erek bize etkileyici hik�yeler b�rakm��t�r.

  Yaz g�nleri, b�lge turizmi i�in alt�n sezondur. Yemye�il otlar, mis gibi kokan yabani �i�ekler ve say�s�z k���k g�l, b�lgeyi son derece g�zel s�sler. Turistler, burada, �obanlar�n g�zel �ark�lar�n� dinleyebilir, bal�k avlayabilir, geyik �iftli�ini ve tap�naklar� ziyaret edebilir.