��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 22:18:55    
Lojistik sekt�r�nde h�zl� art��

cri

    �in'in lojistik sekt�r�ndeki h�zl� art���n bu y�l�n ilk yar�s�nda da s�rd�r�ld��� bildirildi.

    �in Geli�me ve Reform Komitesi taraf�ndan bug�n (1 A�ustos) a��klanan verilere g�re, bu y�l�n ilk yar�s�nda �lkedeki lojistik sekt�r�n�n toplam cirosu, 34 trilyon yuana yakla�arak ge�en y�l�n ayn� d�nemine y�zde 26 oran�nda artt�. Art�� h�z� en y�ksek olan sanayi sekt�r�ndeki lojistik hizmetlerinin, lojistik sekt�r�ndeki art���n lokomotifi haline geldi�i bildirildi.

    �lkedeki lojistik hizmetlerinin genel olarak, �lkenin devaml� ve h�zl� geli�en ekonomisinden kaynaklanan ihtiya�lar� kar��lad��� ��renildi.