��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 22:23:45    
Vatanda�lara "estetik e�itimi"

cri

    �in'de vatanda�lara estetik e�itimi vererek, bu alandaki bilinci geli�tirmeyi ama�layan ilk "Estetik E�itim Fonu", k�sa s�re �nce olu�turuldu.

    �in Ulusal Kad�nlar Federasyonu ve �in Kad�n Geli�me Fonu taraf�ndan olu�turulan Estetik E�itimi Fonu, estetik bilgileri yayg�nla�t�rmay� ama�layan ve k�r amac� g�tmeyen bir fon kurulu�u.

    Fonun 2007-2010 d�neminde okul, mahalle ve baz� sekt�rlerde estetik e�itimi ve tan�t�m�, mesleki beceri e�itimi ve istihdam rehberli�i hizmetleri gibi etkinlikler d�zenleyece�i ��renildi.