��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 21:27:27    
�in: BM'nin Darfur karar� olumlu

cri

    �in D��i�leri Bakan� Yang Jiechi, Darfur'a BM ve Afrika Birli�i'nden olu�an karma bar�� g�c�n�n g�nderilmesine ili�kin 1769 say�l� karar�n d�n (31 Temmuz) BM G�venlik Konseyi'nden ge�mesini olumlu kar��lad�.

    Yang Jiechi bug�n (1 A�ustos) Filipinler'in ba�kenti Manila'da yapt��� konu�mada, uluslararas� toplumun Darfur'a karma bar�� g�c� g�ndermesinin, b�lgede bar�� anla�mas�n�n sa�lan�p uygulanmas� ve kal�c� bar���n ger�ekle�tirilmesi i�in yararl� olaca��n� belirtti.