��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:43:33    
Sudan, BM'nin yeni karar�n� kabul etti

cri

    Sudan D��i�leri Bakan� Lam Akol Ajawin Agondit Agondit, Birle�mi� Milletler (BM) G�venlik Konseyi'nin 1769 say�l� karar�n� onaylayarak, BM ve Afrika Birli�i'yle i�birli�ini yapacaklar�n� ve karar� hayata ge�ireceklerini a��klad�.

    Akol, d�n (1 A�ustos) Sudan ba�kenti Hartum'da d�zenlenen bas�n toplant�s�nda, kararda Sudan'�n egemenli�ine, ba��ms�zl���na ve toprak b�t�nl���ne sayg� g�sterildi�ine ve bar�� anla�mas�n� imzalamayan muhalefet �rg�tlerinin bar�� g�r��melerini bir an �nce yeniden ba�latmak i�in haz�rl�k yapmas� ve uluslararas� toplumun Darfur b�lgesindeki yeniden yap�lanma ve geli�melere yard�m sa�lamas� �a�r�s�nda bulunuldu�una i�aret ederek, bu nedenle karar� onaylad�klar�n� belirtti.

    M�s�r D��i�leri Bakan� Ahmed Ali Abul Geyt d�n yapt��� konu�mada, b�t�n taraflar�n Darfur b�lgesindeki bar�� ve istikrar�n yeniden sa�lanmas� i�in kapsaml� i�birli�i yapmas�n� ve karar� etkili �ekilde uygulamas�n� istedi. Bildirildi�ine g�re, M�s�r, uluslararas� karma bar�� g�c�ne iki piyade taburu, �� levaz�m ve telekom�nikasyon ekibi g�nderecek.

    Almanya h�k�meti s�zc�s� R-Thomas Steg Berlin'de yapt��� konu�mada, yeni karar�n onaylanmas�n� olumlu kar��lad�klar�n� belirterek, Almanya'n�n Darfur b�lgesindeki bar�� koruma g�revinin de�i�tirilmeyece�ini ve Darfur'a asker takviyesi yapmayacaklar�n� ifade etti.