��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-02 16:23:05    
Liangshan Yi Milliyeti �zerk �li

cri

  Say�n izleyiciler, Sichuan eyaletinin g�neybat�s�nda yer alan Liangshan Yi Milliyeti �zerk �li, k�� mevsiminde �l�man iklimi, zengin turistik alanlar� ve Yi milliyetine �zg� �rf ve adetleriyle, yerli ve yabanc� turistlerin ilgisini �eker.

  Y�ksek rak�ml� bu b�lge, astropikal iklime sahiptir. B�lgenin co�rafi ko�ullar� �ok karma��kt�r. Derin vadiler ve y�ksek da�lar, hayvan ve bitki �e�itlili�inin olu�mas�na elveri�li ko�ullar sa�lar. Bununla birlikte, bol g�ne� ����� alan b�lgede, elma, nar ve portakal gibi bir�ok meyve yeti�tirilir. Y�ksek kaliteli bu meyveler, �in'in ba�ka b�lgelerine ve yabanc� �lkelere ihra� edilir.

  B�lgede Lugu G�l�, At G�l� ve Qionghai G�l� gibi bir�ok g�zel g�l bulunur. Bu g�ller, y�l�n hi�bir g�n�nde donmaz.

  Liangshan Yi Milliyeti �zerk �li'nin Xichang b�lgesinde, �in'in ilk uydu f�rlatma merkezi yer al�r. Yeni in�a edilen f�rlatma kulesi, ye�il a�a�larla kapl� da�lar aras�ndan g��e do�ru uzan�r. Bu b�lge, �nl� bir turistik alan haline gelmi�tir.

  B�lgenin en �nl� g�l� olan Qionghai G�l�, Sichuan eyaletinin ikinci b�y�k g�l� olarak bilinir. G�l, k�y�s�ndaki tarlalarla, turistlere pastoral bir manzara sunar.

  Xichang kentinde yeni kurulan �i�ek Park�, b�lgeye yeni bir turistik alan kazand�rm��t�r. Parkta, so�uk k�� g�nlerine ra�men, reng�renk �i�ekler ve yemye�il a�a�lar g�rebilirsiniz.

  Liangshan Yi Milliyeti �zerk B�lgesi, Yi Milliyet'in �nl� bir yerle�im merkezidir. Turistler, �zg�n �rf ve adetleri yak�ndan tan�man�n yan� s�ra �zg�n el sanatlar� �r�nleri de alabilirler.