��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 22:12:27    
AB'den ASEAN Ekonomik Toplulu�u plan�na destek

cri

    Avrupa Birli�i'nin d�� politika ve g�venlikten sorumlu y�ksek temsilcisi Javier Solana, G�neydo�u Asya �lkeleri Birli�i ASEAN'�n ekonomik topluluk olu�turma plan�n� desteklediklerini s�yledi.

    ASEAN ve Diyalog Ortaklar� Aras� Bakanlar Toplant�s� bug�n (1 A�ustos) Malina'da d�zenlendi. Toplant�ya AB'yi temsilen kat�lan Solana, ASEAN Ekonomik Toplulu�u'nun 2015 y�l�na kadar kurulmas� plan�n� desteklediklerini belirtti. Solana, b�yle bir toplulu�un kurulmas�n�n ASEAN'�n uluslararas� stat�s�n� geli�tirece�i gibi, b�lgedeki i�birli�ine de daha geni� ufuk kazand�raca��n� savundu.

    Solana, ASEAN'la ekonomi alan�nda ortakl�k ili�kilerini geli�tirmenin yan� s�ra, siyasi ili�kiler de kurmay� arzulad�klar�n� kaydetti.