��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-03-23 17:41:42    
Eski kent Shishi

cri
  Say�n izleyiciler, Fujian eyaletinin g�neydo�usundaki en zengin kent olan Shishi, �in'in �nl� eski kentlerinden biridir. Bu kentte, �in'in bir�ok �nl� konfeksiyon fabrikas� bulunur. �ok b�y�k olmayan bu kenti, yar�m g�n i�inde gezebilirsiniz.

  Kentin eski b�l�m�, orijinal g�r�n�m�n� korumaktad�r. Ta� d��eli sokaklar, �� be� ad�m geni�li�indedir. Ev ve duvarlar�n hepsi ta� ve tu�ladan yap�lm��t�r. Baz�lar�nda ta� oymalar bulunan bu evlerin �n�nden ge�erken, bir yandan sigara i�ip bir yandan sohbet eden ya�l�lar� g�rebilirsiniz.

  Sakin bir havan�n hakim oldu�u birka� sokaktan ge�tikten sonra, kula��n�za bir tak�m g�r�lt�ler gelir. Daha da ilerledi�inizde, kentin �nl� sebze pazar�yla kar��la��rs�n�z. Pazarda, g�nl�k ya�am e�yalar�n�n d���nda, kente �zg� e�yalar ve yemekler de sat�l�r. Yemeklerin mis gibi kokular�, uzaklara do�ru yay�l�r.

  Pazardan ge�tikten sonra, t�ts� dumanlar�yla kaplanm�� bir tap�na�a gelirsiniz. Tap�na��n ana kap�s�n�n �st�nde, Qing hanedan� d�neminde ya�ayan �nl� hattat Zheng Banqiao taraf�ndan yaz�lm��, tap�na��n ismi as�l�d�r. Bu tap�nak, kentin en �nl� yap�s�d�r. G�neye bakar �ekilde kurulmu� tap�na��n �n�nde, iki katl� eski bir bina vard�r. Binan�n �n�nde ise, iki katl� bir opera sahnesi yer al�r. Eskiden, kenti koruyan kutsal insan�n do�um g�n�nde, burada etkileyici yerel opera eserleri sahnelenirdi. Binan�n, ejderha fig�rleri oyulmu� s�tunlar�, son derece g�rkemli g�r�n�r. Tap�nak, y�l�n d�rt mevsiminde ziyaret�ilerle doludur.