��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-02-23 20:54:23    
"Buz Kenti" Harbin

cri

"Buz kenti" denilince akla hemen �in'in kuzeydo�usundaki Harbin gelir. Harbin, Heilongjiang eyaletinin merkezidir. Kentte, y�l�n be� ay�n�n ortalama hava s�cakl���, s�f�r�n alt�ndad�r. Harbinliler, kar ve buzdan esinlenerek kenti son derece g�zel s�sler. Bug�nk� programda, hep birlikte Harbin'e giderek, kentin �zg�n kar ve buz k�lt�r�n� tan�yal�m.

 K�� g�nlerinde daha g�zel g�r�nen Harbin'de, �zg�n bir "beyaz k�lt�r�" olu�mu�tur. Harbin Uluslararas� Buz ve Kar Festivali, bu k�lt�r�n �nemli bir par�as�d�r. 1985 y�l�ndan beri, her y�l�n 5 Ocak tarihinde Harbin Kar ve Buz Festivali d�zenlenir.

  100 g�nden fazla s�ren festival s�ras�nda, Harbin'in k���kl� b�y�kl� sokaklar�nda, s�p�rgesinin �st�nde oturan Harry Potter'dan, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n sevimli maskotlar�na kadar bir�ok ilgin� buz heykel g�rebilirsiniz. Bu heykellerden baz�lar�, g�da boyas� veya k���k lambalarla renklendirilir. B�ylece, ak�am saatlerinde ���l ���l olan bu heykeller, daha gizemli g�r�n�r.

  �in'in Guangdong eyaletinden gelen turist Huang Zebiao, bu heykellerle ilgili �unlar� s�yledi:

  "Bu heykeller kar��s�nda, kendinizi tertemiz bir d�nyaya giriyor gibi hissedersiniz. B�ylece, i�iniz temizlenir ve kendinizi g�zel bulursunuz."

  Say�n izleyiciler, e�er sokaklardaki buzdan heykellere doymad�ysan�z, Harbin'in kar ve buz konulu en b�y�k park� olan Harbin Buz ve Kar Park�'na g�t�reyim sizi... 400 bin metrekarelik alan� kapsayan bu parkta g�r�nen pavyon, saray ve bina �eklindeki heykellerin hepsi, buzdan yap�lm��t�r.

  Buz heykellerin d���nda, Harbin'deki kar heykeller de �in'de �n salm��t�r. Songhua Nehri'nde bulunan G�ne� Adas�, kar heykelleri seyretmek i�in ideal bir yerdir. Temiz hava ve g�zel bir �evreye sahip adadaki kar, son derece kalitelidir. Burada her y�l kardan heykeller fuar� d�zenlenir. Bu y�lki fuar�n ba�l�ca manzaras�, Niagara �elalesi'ni canland�ran 250 metre uzunlu�undaki dev heykeldir.

  �imdi, "Bu kadar b�y�k bir heykel, nas�l oluyor da yumu�ak ve ince kardan yap�l�yor?" diye soracaks�n�z... Kar heykelt�ra�� Zhang Yu, bu soruyu ��yle cevapl�yor:

  "�effaf olan buz heykellerin g�zelli�i, esas olarak �zerlerindeki �izgilere ba�l�d�r. Kar heykellerin g�zelli�i ise, bi�imlerindedir. Kar heykellerin malzemesi, yapay kard�r. Heykelt�ra�lar, s�f�r�n alt�nda 5 derecede, �nce kartondan dikd�rtgen �eklinde b�y�k bir kutu yapar; sonra kutuya karlar� koyar ve s�k�la�t�r�lmak i�in ayaklar�yla ezer. Kutuyu kald�rd�klar� zaman, kardan heykel yapmak i�in istenilen malzeme elde edilmi� olur."

   Say�n izleyiciler, e�er sporla ilgiliyseniz, Songhua Nehri'ne gidip oradaki kar ve buz sporlar�n� birlikte tan�yal�m. Donan Songhua Nehri'nde k�peklerin �ekti�i k�zakla gezerek nehrin iki k�y�s�ndaki g�zel manzaralar� seyredebilir, so�uk sularda y�zen sporcular� g�rebilirsiniz. Bayan Han Sumei, k���n y�zmenin sa�l��a �ok yararl� oldu�unu belirterek, s�zlerine ��yle devam etti:

  "62 ya��nday�m. K���n y�zmeye be� y�l �nce ba�lad�m. Art�k her g�n bu sporu yap�yorum. Bir g�n bile ara vermedim. Daha �nce a��r bron�it hastal���m vard�. K���n y�zmeye ba�lad�ktan sonra sa�l���m d�zeldi, tek bir ila� bile kullanmad�m."