��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:36:36    
Yang Jiechi, ASEAN toplant�lar�na kat�lan heyet ba�kanlar�yla g�r��t�

cri

    �in D��i�leri Bakan� Yang Jiechi, d�n (1 A�ustos) Manila'da ASEAN Forumu D��i�leri Bakanlar� Toplant�s� dahil bir dizi toplant�ya kat�lan baz� heyetlerin ba�kanlar�yla g�r��t�.

    Yang Jiechi, ABD D��i�leri Bakan Yard�mc�s� John D. Negroponte'yle g�r���rken, �in'in ABD ile birlikte ikili ili�kilerin sa�l�kl� ve istikrarl� �ekilde geli�mesini sa�lamak i�in �aba harcamaya haz�r oldu�unu belirtti. Yang Jiechi, �in'in ABD'ye ihra� etti�i �r�nlerin g�venlik sorunuyla ilgi olarak, bu sorunlar�n siyasalla�t�r�lmamas� gerekti�ini ve �in'in ticari korumac�l��a ve ayr�mc�l��a kar�� ��kt���n� kaydetti.

    Yang Jiechi, Avrupa Birli�i'nin (AB) d�� politika ve g�venlikten sorumlu y�ksek temsilcisi Javier Solana'yla g�r���rken, iki taraf�n �in-AB ili�kilerini stratejik a��dan geli�tirme d���ncesi sergileyerek, ili�kileri daha y�ksek d�zeye ta��malar�n� istedi.

    Yang Jiechi, Japonya D��i�leri Bakan� Taro Aso'yla g�r���rken iki �lke aras�ndaki ili�kilerin sa�l�kl� �ekilde s�rd�r�ld���ne ve her alan ve d�zeydeki temas ve i�birli�inin istikrarl� �ekilde ilerletildi�ine dikkat �ekerek, �in-Japonya ili�kilerinin �nemli f�rsatlarla kar�� kar��ya bulundu�unu belirtti.

    Yang Jiechi, Taiwan sorununun �in'in temel ��karlar�na ili�kin oldu�unu hat�rlatarak, �in'in herhangi bir bi�imde "Taiwan'�n Ba��ms�zl���"n� ve "Taiwan'�n �in'den ayr�lmas�n�" ama�layan eylemleri kabul etmeyece�ini vurgulad�. Toplant�ya kat�lan d��i�leri bakanlar�, Taiwan sorunundaki tutumlar�n�n a��k oldu�una i�aret ederek, "Tek �in" politikas�n� s�rd�receklerini yinelediler.