��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:41:07    
�KP Merkezi Askeri Komisyonu liderleri ordunun kurulu�unun 80. y�ld�n�m� kutlad�

cri

    �in Kom�nist Partisi (�KP) Merkezi Askeri Komisyonu liderleri d�n (1 A�ustos) se�ilen kahraman ve �rnek askerlerin temsilcileriyle birlikte �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun kurulu�unun 80. y�ld�n�m�n� kutlad�lar. Kutlama toplant�s�na �KP Merkezi Askeri Komisyonu Ba�kan Yard�mc�s� Guo Boxiong ve Savunma Bakan� Cao Gangchuan da kat�ld�.

    �KP Merkezi Askeri Komisyonu Ba�kan Yard�mc�s� Xu Caihou yapt��� konu�mada, �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun s�rekli kahraman ��kartan bir "halk ordusu" oldu�unu belirterek, ordunun 80 y�ll�k parlak tarihinde yeti�tirdi�i say�s�z kahraman, �rnek askerler ve se�kin topluluklar�n �in'in devrimi, in�as� ve reform davas� ile ordunun in�as�na ve geli�mesine katk�larda bulunduklar�n� kaydetti.

    Xu Caihou, ordunun �KP'nin emirlerine sad�k kalma, halka hizmet etme ve b�y�k cesaretle sava�ma gibi iyi gelenekleri s�rd�rerek, yeni y�zy�ldaki ve yeni d�nemdeki tarihi g�revleri etkili �ekilde yerine getirmesi gerekti�ine i�aret etti.