��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-02-23 20:59:50    
K���k s�n�r kasabas� Wusu

cri

  �in'in kuzeydo�usundaki Heilongjiang eyaletine ba�l� Fuyuan il�esinin Wusu kasabas�, �in'in en do�u ucunda yer alan kasaba olarak bilinir. Heilong Nehri ve Wusuli Nehri'nin birle�ti�i b�lgede yer alan kasaba, �in'in ana kesiminde g�ne� do�u�unun en erken g�r�ld��� yerdir. Wusu kasabas� ayn� zamanda, somon bal���yla tan�n�r. K�� g�nlerinde kasabada yaln�zca tek bir aile ve s�n�r� koruyan bir grup asker bulunur.

  Tertemiz nehrin kenar�na kurulan kasaba, nehrin di�er yakas�ndaki Rusya'yla yak�n kom�udur. D�rt taraf� nehirlerle �evrili olan kasaba, yemye�il a�a�larla s�sl�d�r. B�t�n bunlara bir de temiz hava eklenince, kasaban�n manzaras�na doyum olmaz.

  Kasaban�n yan�nda Hezhe milliyetinin yerle�im merkezi bulunur. Yediden yetmi�e her Hezheli, bal�k avlama ustas�d�r.

  Kasaban�n yan�ndaki Wusuli Nehri'nin bir b�l�m�, somon bal��� �retim alan�d�r. Her sonbaharda di�er b�lgelerden Heilong Nehri ve Wusuli Nehri'ne g��en bu bal�klar, burada yumurtlar. Bu mevsimde, kasaban�n �evresinde ya�ayan bal�k��lar da, kasabaya toplanarak bal�klar� avlar. K�� g�nlerindeyse, karla kaplanan kasaba, bal�k��lar�n da ayr�lmas�yla iyice sakinle�ir. Kasabada, s�n�r� koruyan askerlerin d���nda, yaln�zca ya�l� bir �ift ya�ar.

  Asl�nda kasaba, �in'in Qing hanedanl���n�n ba�lar�nda, Wusuli Nehri b�lgesinin �� �nemli kasabas�ndan biriydi. D�kk�nlar�n dolup ta�t��� kasaba, son derece i�lekti. 1920 y�l�ndan sonra sava� nedeniyle insanlar kasabay� terk etti.

  G�n�m�zde, �zg�n manzaralar�yla yerli ve yabanc� turistlerin ilgisini �eken kasaba, Fuyuan il�esinin en �nemli turistik alan� haline geldi. Turistler, burada g�ne�in do�u�unu ve g�zel kar manzaralar�n� izleyebilir ve s�n�r karakolunu ziyaret edebilir.