��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
 
�in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. kurulu� y�ld�n�m� kutlamalar�
�in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. kurulu� y�ld�n�m�, bug�n (1 A�ustos) �in Kom�nist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyon taraf�ndan Beijing'de d�zenlenen geni� kat�l�ml� toplant�yla kutland�.
Shanghai D�nya Fuar� haz�rl�klar� sorunsuz s�r�yor
2010 y�l�nda �in'in Shanghai �ehrinde d�zenlenecek D�nya Fuar�'na yakla��k 1000 g�n kald�.
�r�nlerin kalite ve g�venilirli�ini art�rma �abas�
�in'deki tar�m ve kalite kontrol kurulu�lar�n�n yetkilileri, tar�msal �r�nler ba�ta olmak �zere b�t�n �r�nlerin kalitesini y�kselterek, �zellikle ihra� �r�nlerinin g�venilirli�ini art�rmak i�in �ok y�nl� �nlem ald�klar�n� belirtti.
Donat�m �retim sekt�r�nde yenilik yaratma seviyesi s�rekli y�kseliyor
�in'in ekonomiden sorumlu kurumlar�n�n yetkilileri, son y�llarda �in'in, yabanc� �lkelerin ileri teknolojisinden yararlanma, teknoloji konusunda ara�t�rma-geli�tirme �al��malar�na yat�r�mlar� art�rma gibi �nlemlerle, donat�m �retim sekt�r�nde kendi olanaklar�yla yenilik yaratma seviyesinin �nemli �l��de y�kseldi�ini belirtti.
Pan-Beibu K�rfezi ekonomik i�birli�inin h�zland�r�lmas� �nerisi
2007 Pan-Beibu k�rfezi Ekonomik ��birli�i Forumu, 26 Temmuz'da �in'in Guangxi Zhuang �zerk B�lgesi'nin merkezi Nanning'de ba�lad�.
�� Mo�olistan �zerk B�lgesi'nin kurulu�unun 60. y�l�
�in'in �� Mo�olistan �zerk B�lgesi'nden yetkililer, bug�n (25 Temmuz) Beijing'de d�zenlenen bas�n toplant�s�nda, kurulu�undan bu yana ge�en 60 y�l i�inde, �� Mo�olistan B�lgesi'nin ekonomik ve toplumsal a��dan kapsaml� �ekilde geli�ti�ini, halk�n ya�am seviyesinin �nemli �l��de y�kseldi�ini belirtti.
�in'deki yabanc� sigorta �irketleri h�zla geli�iyor
Bu y�l�n ilk yar�s�nda �in'in sigorta pazar�, �zellikle de yabanc� sermayeli sigorta �irketleri, istikrarl� ve h�zl� geli�meyi s�rd�rd�.
�in ordusu uluslararas� ter�rle m�cadele i�birli�ine aktif olarak kat�l�yor
1 A�ustos'ta, �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun kurulu�unun 80. y�ld�n�m� kutlanacak. 9-17 A�ustos g�nleri aras�nda da �in ve Rusya'da "Bar�� Misyonu-2007" kod adl�, Shanghai ��birli�i �rg�t�'ne �ye �lkelerin silahl� kuvvetlerinin kat�laca�� ortak ter�rle m�cadele askeri tatbikat� d�zenlenecek.
6'l� G�r��meler'de anla�ma sa�land�
Kore yar�madas�ndaki n�kleer sorunla ilgili 6'l� G�r��meler'in 6. turunun heyet ba�kanlar� toplant�s� bug�n (20 Temmuz) sona erdi.
�in'in sel felaketi b�lgelerinde halka yard�m �al��malar� p�r�zs�z s�r�yor
�in'in orta ve g�ney kesimlerinde son g�nlerde devam eden �iddetli ya���lar, 100 milyondan fazla n�fusun zarar g�rmesine ve 300 binden fazla konutun y�k�lmas�na neden oldu.
SearchYYMMDD