��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:34:52    
�in: Geli�mi� �lkeler iklim de�i�ikli�i konusunda daha b�y�k sorumluluk �stlenmeli

cri

    �in'in Birle�mi� Milletler'deki (BM) Daimi Temsilci Yard�mc�s� Liu Zhenmin, geli�mi� �lkelerin sera gaz bo�alt�m� konusunda daha fazla sorumluk �stlenmeleri gerekti�ini belirtti.

    Liu Zhenmin d�n (1 A�ustos) BM Genel Kurulu'nun iklim de�i�ikli�i konulu tart��ma toplant�s�nda yapt��� konu�mada, uluslararas� toplumun iklim de�i�ikli�i kar��s�nda �ncelikle zengin �lkelerin "l�ks bo�alt�m�"n�n s�n�rlanmas�, yoksul �lkelerin "varl�k bo�alt�m�" ve "geli�me bo�alt�m�"n�n g�vence alt�na al�nmas� gibi baz� kritik konularda fikir birli�ine ula�mas� gerekti�ini kaydetti. Liu Zhenmin, "ortak ancak farkl� sorumluluk" ve adalet ilkelerinin uluslararas� i�birli�inin temeli oldu�unu hat�rlatarak, geli�mi� �lkelerin tarihi ve somut sorumlulu�u �ze ili�kin �ekilde �stlenmeleri gerekti�ini ifade etti.

    Liu Zhenmin, uluslararas� kamuoyunda son y�llarda �in'in karbondioksit bo�alt�m�n�n miktar�na yo�un ilgi duyuldu�unu, ancak �in n�fusunun d�nya n�fusunun y�zde 21'i olu�turdu�unun g�z ard� edildi�ine dikkat �ekerek, �in'in ki�i ba��na d��en karbondioksit bo�alt�m miktar�n�n geli�mi� �lkelerin ortalama seviyesinin ��te birine bile ula�mad���na i�aret etti.

    Liu Zhenmin, ayr�ca, geli�mi� �lkelerin "�klim De�i�ikli�i Anla�mas�"nda teknoloji transferine ili�kin d�zenlemeleri bir an �nce hayata ge�irerek, somut ve etkili teknoloji transferi ve i�birli�i mekanizmas�n� kurmalar� �a�r�s�nda bulundu.