��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
 
v D���k gelirli ailelerin konut sorununu ��zme �nlemleri 08/02 20:36
v �KP Merkezi Askeri Komisyonu liderleri ordunun kurulu�unun 80. y�ld�n�m� kutlad� 08/02 12:41
v B�y�k u�ak yap�m�nda geli�me 08/02 12:39
v Xinjiang'da ikinci ��l karayolu tamamland� 08/02 12:39
v ABD Maliye Bakan� �in ziyaretini tamamlad� 08/02 12:35
v Vatanda�lara "estetik e�itimi" 08/01 22:23
v Lojistik sekt�r�nde h�zl� art�� 08/01 22:18
v �in'den ABD'nin anti-damping karar�na tepki 08/01 21:17
v 2007 �zel Olimpiyatlar�' n�n me�alesi 26 Eyl�l'de Beijing'de 08/01 21:00
v Xinjiang'�n Turfan b�lgesinde yabani deve s�r�s� bulundu 08/01 20:57
v �in hava birli�i Rusya'ya gitti 08/01 20:56
v Hu Jintao, ABD Maliye Bakan�'yla g�r��t� 08/01 20:39
v Henan'daki k�m�r oca��nda mahsur kalan i��ilerin t�m� kurtar�ld� 08/01 16:33
v 
�in'in kuzeydo�u, orta ve bat� kesimleri, yabanc� sermaye �eken yeni s�cak b�lgeler haline geliyor
 08/01 16:32
v �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun kurulu�unun 80. y�ld�n�m� kutlama toplant�s� Beijing'de d�zenlendi 08/01 16:06
v �� Bo�az Baraj� sel �nledi 08/01 15:40
v Yabanc� sermayeye "�evre koruma k�stas�" konuldu 08/01 15:38
v �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun afetlerle m�cadeledeki katk�s� 08/01 15:37
v Halk�n G�nl���, �in Halk Kurtulu� Ordusu'nun 80. y�ld�n�m�n� kutlad� 08/01 12:00
v Eski liderler �in ordusunun 80. y�ld�n�m� sergisini gezdi 08/01 11:59
v UNESCO: �in, okur-yazarl�k konusunda �rnek oldu 07/31 22:21
v Alt� ayda 612 ka�ak��l�k olay� tespit edildi 07/31 22:17
v Shanghai D�nya Fuar�'n�n haz�rl�klar� sorunsuz s�r�yor 07/31 21:35
v Elektronik ve bili�im �r�nleri ticaretinde h�zl� art�� 07/31 21:27
v 80. Ordu G�n� i�in resepsiyon 07/31 21:20
v 3. �in-ABD stratejik ekonomi diyalogunun haz�rl�klar�na ba�land� 07/31 20:28
v Ulusal m�hendislik laboratuvarlar� in�as�n�n �ncelikleri belirlendi 07/31 20:02
v �� Mo�olistan �zerk B�lgesi, milli b�lgesel �zerkli�in ba�ar�l� �rne�i 07/31 16:46
v Gayri safi yurt i�i has�lan�n birim ba��na d��en enerji t�ketimi, y�zde 2.78 azald� 07/31 16:45
v �in ve ABD ortak yap�m� "Nanjing Facias�" filminin �ekimleri ba�lad� 07/31 16:40
v Shanghai D�nya Fuar�'n�n haz�rl�klar� sorunsuz s�r�yor 07/31 16:38
v �in, BM bar�� harekatlar�na aktif olarak kat�l�yor 07/31 16:37
v "Renminbi kuru sorununa �in karar vermeli" 07/31 11:38
v "Annelere Sa�l�k Ekspresi"nden 10 milyon ki�i yararland� 07/30 21:29
v 80. Ordu G�n� i�in sanat gecesi 07/30 21:27
v Henan'daki maden kazas�ndaki kurtarma �al��malar� s�r�yor 07/30 21:25
v Yabanc� bas�n mensuplar�, �in ordusunu ziyaret etti 07/30 21:25
v �in'in d�� borcu 331.5 milyar dolar 07/30 20:43
v Bankalar�n mevduat yedek ak�e oran�, 6. kez y�kseltildi 07/30 20:24
v �evre yasas�na uymayan i�letmelere kredi k�s�tlamalar� 07/30 19:47
SearchYYMMDD