��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:39:03    
Hu Jintao, ABD Maliye Bakan�'yla g�r��t�

cri

    �in Cumhurba�kan� Hu Jintao, Amerika Birle�ik Devletleri'yle (ABD) kar��l�kl� stratejik g�ven ve i�birli�ini derinle�tirerek ve birbirlerinin endi�elerini gidererek, ortak ��karlar�n� durmadan geni�letmeye, ikili yap�c� i�birli�i ili�kilerini durmadan ileriye ta��maya haz�r olduklar�n� belirtti.

    Hu Jintao bug�n (1 A�ustos) Beijing'de ABD Ba�kan�'n�n �zel temsilcisi ve Maliye Bakan� Henry Paulson'la g�r��t�. Hu Jintao, �in-ABD ekonomik ve ticari ili�kilerin sa�l�kl� ve istikrarl� geli�mesinin s�rd�r�lmesinin, iki �lke ve halklar�n�n temel ��karlar�na uygun oldu�u gibi, d�nya ekonomisinin sa�l�kl� ve istikrarl� geli�mesinin de bir gere�i oldu�unu vurgulad�. �ki taraf�n, stratejik ekonomik diyalog mekanizmas�n� aralar�nda kurulan di�er isti�are mekanizmalar�yla b�t�nle�tirmesi gerekti�ini kaydeden Hu Jintao, diyalog ve temaslar�n i�birli�i ve ortak kazan� ilkeleri do�rultusunda derinle�tirilmesi, diyalogda elde edilen sonu�lar�n ciddiyetle hayata ge�irilerek, her iki �lke halklar�na yarar sa�lamas�, b�ylece ikili ekonomik ve ticari i�birli�inin yeni bir d�zeye ta��nmas� y�n�ndeki arzusunu dile getirdi.