Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• �ekerden hayvan heykelleri
Eritilmi� �ekerden hayvan heykelcikleri yapmak, eski zamanlarda Beijing'de halk aras�nda yayg�n olan bir gelenekti.

• G�lge oyunu
�in'de halk aras�ndaki geleneksel bir oyun olan g�lge oyunu, e�ek veya s���r derilerinden yap�lan fig�r ve dekorlarla perdenin arkas�nda olu�turulan g�lgelerle ger�ekle�tirilir.

• Hamur heykelt�ra�� Xiao Zhanxing
�in'in Han ve Tang hanedanlar�ndan bu yana, halk aras�nda �ok yayg�n bir oyuncak olan hamur heykelcikler, Qing hanedan� d�neminde zirveye ula�m��t�r.

• "Dolan" k�yl� resimleri
"Dolan" k�yl� resimleri, 1970'li y�llarda ortaya ��km�� bir tarzd�r. Mekit il�esi, "Dolan k�yl� resimlerinin memleketi" olarak de�erlendiriliyor.

• Meyve �ekirde�i oymac�l���
Meyve �ekirde�i oymac�l���, �in'in halk aras�ndaki geleneksel mini oymac�l�k tekniklerinden biridir. Bug�nk� program�m�zda sizlere bu halk sanat�n� tan�taca��z.

• "Dans ve �ark� memleketi" Yunnan
Yunnan, �in'de "dans ve �ark� memleketi" ve "m�zik denizi" olarak adland�r�l�yor. Uzun y�llard�r burada ya�ayan �e�itli etnik gruplar, nesiller boyunca reng�renk halk m�zikleri yaratm��t�r.??

• "Ergui G�re�i"
�in'in geleneksel sporlar�ndan biri olan g�re�, G�ney ve Bat� hanedanlar� d�neminde "Chiyou oyunu", Tang ve Song hanedanlar�nda "Xiangpu", Qing Hanedan�'nda ise "Shuaijiao" olarak adland�r�lm��t�r.

• Yeni y�l resimleri
Yeni y�l resimleri, halk aras�nda "mutluluk resimleri" olarak da biliniyor.

• Su kaba�� oymac�l���
Su kaba�� oymac�l���, �in'in geleneksel bir halk sanat� olarak, y�zlerce y�l� geride b�rakm�� ve g�n�m�ze kadar ya�am��t�r. Bug�nk� program�m�zda sizlere Dongchangfu su kaba�� oymac�l���n� tan�taca��z.

• Wuning davul �ark�s�n� aktaran Chen Qin
�in'de kentle�me s�recinin h�zlanmas�yla birlikte, halk aras�ndaki baz� geleneksel sanatlar yava� yava� unutulmaya ba�land�.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040