Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Dolan" k�yl� resimleri

(GMT+08:00) 2007-10-05 19:07:57 cri
    "Dolan" k�yl� resimleri, 1970'li y�llarda ortaya ��km�� bir tarzd�r. Mekit il�esi, "Dolan k�yl� resimlerinin memleketi" olarak de�erlendiriliyor. Mekit, �in'in Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nde bulunan gizemli g��lere sahip bir yer. Buradaki Dolan dans�, Dolan koyunu ve Dolan sanat��lar�, b�lgenin k�lt�rel �ekicili�inin ve gizemli havas�n�n kaynaklar�... Kumkusar nahiyesi, Mekit il�esinde en �ok Dolan k�yl� resminin ��kt��� yer. Her y�l turizm sezonunda �ok say�da turist bu resimleri g�rmek i�in Kumkusar nahiyesine geliyor.

    Mekit k�yl� resimleri, Dolan halk�n�n g�zel ya�ama olan �zlemlerini ve zengin yarat�c� ruhunu yans�t�yor. Bu tarz�n ortaya ��kmas�ndan bu yana ge�en 30 y�l� a�k�n zamanda, Mekit il�esi k�lt�r merkezi taraf�ndan il�e ve nahiyede d�zenlenen resim kurslar�yla, halk aras�ndaki ressamlar�n seviyesi devaml� olarak y�kselirken bine yak�n "k�yl� resmi" de yarat�lm��t�r. Bunlardan 600'den fazlas� Beijing ve Urum�i gibi b�lgelerde ��kan gazete ve dergilerde yay�mlanm��t�r. Bir yandan tar�m �retimine devam eden, di�er yandan da resimle u�ra�an k�yl� ressamlar�n say�s� gittik�e �o�alm��t�r. Dolan k�yl� resimlerinde, halk�n toprakla i� i�e ge�mi� ya�am� yans�t�lmaktad�r.

    Mekit il�e h�k�meti taraf�ndan her y�l k�yl�ler i�in d�zenlenen resim kurslar�n�n yan� s�ra, baz� k�yl�ler de g�n�ll� olarak kendi evlerinde k���k �apl� kurslar d�zenlemeye ba�lam��t�r. Kumkusar nahiyesine ba�l� Kumdan k�y�nde ya�ayan k�yl� Micittura da bu k�yl� ressamlardan biridir. Micittura, kendi evinde bir resim kursu a�arak, ya�lar� 7 ila 21 aras�nda de�i�en 15 ��renciye resim e�itimi vermeye ba�lam��. Micittura kursla ilgili �u bilgileri verdi:

    "Kurs a�mamdaki ama�, para kazanmak de�il, tekni�imi daha �ok insana aktarmakt�r. Kursa kat�lanlardan para alm�yorum. Resim sat��lar�n�n iyi oldu�u zamanlarda, ��rencilerimin yemek ihtiyac�n� da kar��l�yorum. Kursun ba�lamas�ndan bu yana ge�en 15 g�n i�inde tanesi 300 yuandan toplam be� resim satt�k. Bu b�y�k bir gelir."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040