Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak

(GMT+08:00) 2009-03-05 18:15:55 cri

    D�nyaca �nl� �inli y�netmen An Lee'nin, Booker �d�l� kazanan "Pi'nin Ya�am�" (Life of Pi) adl� roman� bir Hollywood filmine d�n��t�rmeyi d���nd��� bildirildi.

    ABD'de yay�mlanan "Variety" dergisinde yer alan habere g�re, An Lee, �u anda Focus 2000 �irketi'yle bu projeyle ilgili g�r��meler yap�yor.

    Kanadal� �nl� yazar Yann Martel'in yazd��� "Gen� Pi'nin Maceras�", 2002 y�l�nda Booker �d�l� kazand�ktan sonra d�nyada �ok satan kitaplar aras�na girerek, �ince de dahil olmak �zere 40 dile �evrildi. Romanda, k���kl���n� bir hayvanat bah�esinde ge�iren Pi Patel'in, Richard Park adl� bir Bengal kaplan�yla birlikte felakete u�rayarak okyanustaki k���k bir teknede 227 g�n ge�irmesinin �yk�s� anlat�l�yor. Roman, "filme d�n��t�r�lmez" olarak g�r�l�yor.

   �lk ba�ta, k���k teknede, bir insan, bir kaplan, bir zebra, bir kurt ve bir gergeden bulunur. �� sava� �abuk ba�lar. Kurt, gergeden ve zebray� �ld�r�p yedikten sonra, Richard Park taraf�ndan �ld�r�l�r. Sonunda, yaln�zca gen� bir insan ve b�y�k bir kaplan kal�r. Gen�, kendisini korumak i�in, 6 y�ntemle kaplan� �ld�rmek ister, ancak ba�aramaz. Ama sonunda zekas�yla kaplan� yenerek, sa� salim kurtulur.

    Ann Lee'nin, filmde ger�ek insan ve hayvanlar�n rol almas� ve bilgisayar �ekim teknolojisini birle�tirmeyi d���nd��� ��renildi. "Pi'nin Ya�am�" adl� roman�n �ince bask�s�, 2005 y�l�nda �in'de yay�mlanm��t�.

    �te yandan, 66. Venedik Uluslararas� Film Festivali Organizasyon Komitesi taraf�ndan k�sa s�re �nce yap�lan a��klamada, 2009 y�l� film festevilinin ana yar��ma b�l�m�ndeki j�ri heyetinin ba�kanl���n�, �in uyruklu y�netmen Ann Lee �stlenecek. Ann Lee, �inli film y�ld�z� Gong Li ve �inli y�netmen Zhang Yimou'dan sonra, Venedik Film Festivali'nin ba�kanl���n� y�r�ten ���nc� �inli olacak. Ayn� zamanda Ann Lee, Zhang Yimou'yu izleyerek, j�ri ba�kanl���n� y�r�ten ve iki kez "Alt�n Arslan �d�l�" kazanan �inli y�netmen olacak. Bundan �nce Ann Lee, 2005 ve 2007 y�llar�nda ""Brokeback Da��"" (Brokeback Mountain) ve "Dikkat, �ehvet" (Lust Caution) dahil iki yap�tla iki defa "Alt�n Arslan �d�l�" kazanm��t�. Ann Lee'nin j�ri ba�kanl���na davet edilmesine de�inen Venedik Film Festivali Organizasyon Komitesi Ba�kan� Marco M�ller, Ann Lee'nin son derece ba�ar�l� bir y�netmen olarak, Do�u ile Bat� sinema k�lt�rlerinin diyalog ve temas�na yarat�c� katk�larda bulundu�unu kaydetti.

    66 Venedik Film Festivali, 2-12 Eyl�l 2009 tarihleri aras�nda yap�lacak. �u anda, Ann Lee, yeni filmi "Taking Woodstock"in �ekimiyle u�ra��yor. Filmin, A�ustos 2009'da g�sterime sokulmas� bekleniyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040