Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine

(GMT+08:00) 2009-03-11 09:06:23 cri
    1960'l� y�llar ile 1980'li y�llar aras�nda �in'in k�rsal kesimlerinde son derece faal olan sa�l�k personellerine "��plak ayakl� doktorlar" deniyordu. Resmi kadroda yer almayan bu sa�l�k �al��anlar�n�n bir k�sm�, b�y�klerinden geleneksel tedavi y�ntemleri ��renmi�ti, di�er bir k�sm� ise k�sa s�reli kurslar� bitiren ortaokul veya lise mezunlar�yd�. D�zenli bir geliri olmayan bu doktorlar, ge�imleri i�in ��plak ayakla tarlalarda da �al��mak zorunda olduklar� i�in "��plak ayakl� doktorlar" olarak adland�r�l�rd�.

    �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Ulusal Komitesi �yesi ve Xinjiang t�p Akademisi Birinci Hastanesi doktorlar�ndan Adalet Ahmetcan, "��plak ayakl� doktorlar" hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "Reform ve d��a a��lma uygulamalar�ndan �nce k�rsal b�lgelerde sa�l�k hizmeti veren ��plak ayakl� doktorlar k�yl�yd�. Birka� ay s�ren kurstan sonra akapunktur i�neleri ve �ifal� otlarla hastalar� tedavi ederlerdi."

    ��plak ayakl� doktorlar, son derece basit donan�mla, ancak son derece g��l� meslek ba�l�l���yla kap� kap� dola�arak, 100 milyonlarca k�yl�ye temel sa�l�k hizmeti ula�t�rd�. K�tl�k olan y�llarda da k�rsal b�lgelerdeki sa�l�k sorunlar�n�n ��z�m�ne �nemli katk�larda bulundular. Ancak d���k meslek bilgi birikimi ve geri kalm�� donan�m, k�yl�lerin sa�l�k sorunlar�n�n t�m�yle ��z�lmesine yetmedi. O y�llarda basit bir ameliyat�n gecikmesinin bazen �l�mlere yol a�t���n� anlatan Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Ulusal Komitesi'nin Tatar �yesi �lidos Ahtamov, dedesinin �l�m�n� ��yle anlatt�:

    "O zamanlar k�ylerde �ok k���k ameliyatlar bile yap�lamazd�. Dedem 55 ya��ndayken apandist enfeksiyonuna yakaland�. Ameliyat yap�lamad��� i�in dedem, bu k���k hastal�ktan dolay� �ld�."

    Reform ve d��a a��lma uygulamalar�na ba�lanmas�, �zellikle devletin son y�llarda k�y sa�l�k �al��malar�na �ncelik vermesi sonucunda k�rsal b�lgelerde �ok say�da k�y hastanesi kuruldu. �leri te�hizatla donat�lan bu hastanelerde ultrason ve kardiyogram cihazlar� bile var. Sa�l�k ve tedavi ko�ullar�n�n d�zeltilmesiyle birlikte ��plak ayakl� doktorlar, tarih sahnesinden �ekildi.

    Xinjiang'�n Changji b�lgesinden gelerek Beijing'de �al��an Guo Cunjun, memleketindeki k�y hastanesi hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "K�y hastanemizde kardiyogramdan CT'ye kadar her t�rl� cihaz var; her t�rl� hastal��a hi� vakit kaybetmeden m�dahale edilebiliyor."

    Devlet taraf�ndan 2003'te ba�lat�lan yeni k�y sa�l�k kooperatifleri sistemi olu�turma �al��malar� kapsam�na 2008 y�l� sonu itibariyle Xinjiang'daki 89 il�ede ya�ayan yakla��k 10 milyon k�y k�kenli vatanda� dahil edildi. Xinjiang'daki k�y sa�l�k �al��malar�n� b�y�k �l��de h�zland�ran bu sistem sayesinde Xinjiangl� k�yl� ve �obanlar, sa�l�k hizmetlerinden kolayl�kla yararlanabiliyorlar.

    �in Ba�bakan� Wen Jiabao, 5 Mart g�n� �in Ulusal Halk Meclisi'nin y�ll�k toplant�s�n�n a��l���nda h�k�metin �al��malar� hakk�nda sundu�u raporda, 29 bin k�y hastanesi in�a etme �al��malar�n� bu y�l tamamlad�ktan sonra, �� y�lda 7 bin k�y hastanesi daha kurulaca��n� s�yledi. Bu �nlemleri de�erlendiren �lidos Ahtamov, g�r��lerini ��yle ifade etti:

    "Ba�bakan Wen'in sundu�u raporda, sa�l�k reformunun sorunsuz ger�ekle�tirilmesini g�vence alt�na almak i�in �� y�lda 850 milyar yuan harcanaca�� belirtildi. Devletin bu y�kl� yat�r�mlar� sayesinde M�sl�manlar da dahil b�t�n vatanda�lar�n daha kaliteli sa�l�k hizmetlerinden yararlanaca��na kesinlikle inan�yorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040