Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia

(GMT+08:00) 2009-03-05 16:01:28 cri
    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n bayanlar 48 kilo yar��mas�nda �inli halterci Chen Xiexia, toplamda 212 kilo ile �ampiyon oldu.

    Chen Xiexia, 1983 y�l�nda �in'in Guangdong eyaletinin Panyu kentinde s�radan bir ailede do�du. Panyu Spor Okulu'nun antren�r� ��renci almak i�in Chen'in okudu�u okula gitti. Antren�r, ne�eli ve parlak 12 ya��ndaki k�z Chen'i be�endi. Daha �ocuk olan Chen antren�re halter sporunun ne oldu�unu ve e�lenceli olup olmad���n� sordu. Antren�r g�lerek ona bir denemesini ve cevab� kendisinin ��renmesini s�yledi.

    Ancak spor hayat�na erken ba�layan Chen'in ba�ar�s� ge� geldi. Chen daha s�radan bir sporcuyken onunla ayn� kiloda �aba g�steren iki �inli sporcudan biri olan Wang Mingjuan 2002 y�l�nda D�nya �ampiyonas�'nda birinci, di�eri olan Yang Lian ise 2006 y�l�nda d�nya rekoru k�rarak d�nya �ampiyonu oldu. Ancak o zaman bu iki �nl� sporcunun arkas�nda "saklanan bir �irkin �rdek yavrusu" olan Chen, �in Halter Milli Tak�m�'na girme hayalleri kuruyordu.

    F�rsat her zaman onu elde etmeye haz�r olan insanlar taraf�ndan yakalan�r. Uzun y�llar boyunca halter sporu i�in s�rekli �aba harcayan Chen, 2006 y�l�nda d�zenlenen Ulusal Halter �ampiyonas�'nda bronz madalya kazand��� i�in �in Halter Milli Tak�m�'na se�ilip ayn� kiloda olan en se�kin �inli haltercilerinden Yang Lian ve Wang Mingjuan'�n tak�m arkada�� oldu.

    Bir sporcunun milli tak�ma girmesi, en se�kin antren�r taraf�ndan e�itilerek uluslararas� yar��malara kat�labilmesi anlam�na gelir. Chen bu konuda �unlar� s�yledi: "2006 y�l�ndan �nce s�radan bir halterciydim ve 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lmak benim i�in hayal bile edemeyece�im bir r�yayd�. Ancak milli tak�ma girdikten sonra g�zlerimin �n�ne daha geni� bir platform ��kt�. Daha g��l� oldum ve seviyem de sa�lam bir �ekilde y�kseldi. 2006 y�l�ndan itibaren kendime daha g�ven duydum."

    2006 y�l�nda �in'in Shandong eyaletinde d�zenlenen Asya Halter �ampiyonas�'nda Chen, 120 kilo ile Yang Lian'�n elinde bulundurdu�u d�nya silkme rekorunu k�rd�. Chen �� hafta sonra Ulusal Halter �ampiyonas�'nda Wang Mingjuan'� yenerek �lke �ampiyonu oldu.

    2008 y�l�n�n A�ustos ay�nda Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n bayanlar 48 kilo yar��mas�nda Chen toplamda 212 kilo ile alt�n madalya kazand�. �etin olmas�na ra�men 13 y�ld�r halter sporuna devam eden Chen, sonunda ba�ar� kazanarak "�irkin �rdek yavrusu"ndan g�zel bir ku�uya d�n��t�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040