Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

D��lanan rejimlerle ili�kiler...

(GMT+08:00) 2009-03-09 16:57:15 cri
    Sami Kohen-Milliyet

    7 Mart 2009

    SUDAN... Suriye... Hamas... �ran... Bunlar �teden beri uluslararas� camian�n ve �zellikle Bat� d�nyas�n�n uzak durmaya veya d��lamaya �al��t��� �lkeler.

    T�rkiye'nin son zamanlarda izledi�i d�� politikan�n g�ze �arpan �zelliklerinden biri de, bu �lkelerle yak�n ili�kiler kurmas�...

    H�k�metin bu yeni yakla��m�, �u iki arg�mana dayan�yor:

    1) T�rkiye art�k �ok boyutlu ve �ok eksenli bir d�� politika izliyor. D�� ili�kilerini kendi ulusal ��karlar�na g�re y�nlendiriyor. Bu zaman zaman Bat�l� dost ve m�ttefiklerinin tutumundan farkl� �izgide olabilir; ama Bat�l�lar da her zaman birlikte hareket etmiyorlar.

    2) Bu �lkelerin rejimleri ve izledikleri politikalar muz�r veya tehlikeli say�labilir. Ama onlar� yola getirmenin �aresi d��lamak, izole etmek de�il, aksine, onlarla bir �ekilde diyalog kurmak, yani onlar� bir uzla�ma s�recine "angaje" etmektir.

    H�k�metin yeni yakla��m�ndaki esas mant�k bu olmakla beraber, bunda AKP'nin ideolojik e�iliminin de bir �l��de pay�n�n oldu�unu eklemek gerek...

    D�rt �rnek

    PRAT�KTE bu politikan�n nas�l uyguland���n� yukar�da sayd���m�z d�rt �rnekte g�rmek m�mk�n.

    SUDAN: Afrika'n�n bu �nemli �lkesi, Ankara'n�n Siyah K�ta'ya a��lma politikas�n�n temel ta�lar�ndan biri. T�rkiye'nin Sudan ile �zellikle ekonomik ��karlar� var. T�rk h�k�meti Sudan'a a��l�rken, devlet ba�kan� �mer el Be�ir'e de �zel bir ilgi g�sterdi. Oysa El Be�ir Darfur'daki kanl� olaylar�n sorumlusu olarak kabul ediliyor. Bu hafta da Lahey Mahkemesi onun aleyhinde tutuklama karar� ald�.

    Bu konuda T�rkiye'nin tutumu, Afrika Birli�i'nin ve Arap Ligi'nin paralelinde. Ankara �imdi "d��lama yerine angaje etme", yani meseleyi diyalogla halletme tezini savunuyor. Aksi halde Sudan'�n i� sava�a, hatta b�l�nmeye s�r�klenebilece�i uyar�s�nda bulunuyor...

    SUR�YE: T�rkiye, bu �lkenin ABD'nin kara listesinde yer ald��� d�nemde Be�ar el Esad y�netimiyle yak�n ili�kiler kurmaya ba�lad�. Bug�n Ankara ile �am aras�nda s�k� bir i�birli�i var. T�r diplomasisi bu ortamdan yararlanarak, Suriye ile �srail aras�nda arabuluculuk misyonunu �stlendi...

    Son haftalarda ABD ve di�er Bat� �lkelerinin Suriye'ye yakla�t��� g�r�l�yor. Yani �imdi onlar da bir ara ele�tirdikleri T�rkiye'nin yolunu izlemeye ba�l�yor.

    HAMAS: T�rkiye'nin bu �rg�t ile ba�ta AKP vas�tas�yla ba�layan temaslar�, Bat�'da sert tepkilere yol a�m��t�. T�rk yetkililer, bu ili�kinin Gazze'de ate�kes i�in harcad��� �abalar�n i�e yarad���n� belirtiyor.

    Ankara'n�n Hamas ile ilgili g�r��� de onun izole edilmesi yerine, bir bar�� s�recine dahil edilmesi y�n�ndedir. �imdi Bat�'da da baz� �evreler bu g�r��e meylediyor.

    �RAN: Ankara ile Tahran aras�nda son zamanlarda yak�n ili�kiler kuruldu. N�kleer programla ilgili krizde T�rkiye gene diyalog tezini savundu ve bir ara "kolayla�t�r�c�" rol�n� de oynad�. �imdi Obama y�netiminin de �ran'a kar�� bir "a��lma politikas�" izlemeye haz�rland��� g�r�l�yor...

    �nceliklere dikkat...

    T�RK�YE'nin sayd���m�z bu �lkelerle ilgili politikas�n�n ba�ar�l� olmas�, genel stratejisi i�indeki ili�kileri dikkate alarak, dengeli ve ger�ek�i bir yol izlemesine ba�l�d�r.

    Bu �lkelerle ilgili anla�mazl�klar�n ��z�m�nde bir rol oynamak i�in de tarafs�z ve ilkeli bir tutum sergilemek, olaylara bula�madan, gerekti�inde mesafeli davranmak gerekir.

    Bir de, �ok boyutlu ve �ok eksenli d�� politikada, T�rkiye'nin temel ��karlar�na ve vizyonuna dayal� �nceliklerinin g�z �n�nde tutulmas�nda yarar vard�r...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040