Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in

(GMT+08:00) 2009-03-11 09:04:10 cri
    Merkezi Xinjiang'da bulunan Tianshan Film St�dyosu'nda g�revli devlet y�netmeni Uriye �smailnova, �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� 11. Ulusal Komitesi'nin de �yesi. Uriye Han�m, komitenin y�ll�k toplant�s�na kat�lmak i�in bug�nlerde Beijing'de bulunuyor. "Makam Sanat�n�n Hikayeleri" adl� televizyon filmi, deneyimli bir sinema y�netmeni olan Uriye �smailnova'n�n ba�l�ca eserlerinden biri. Filmde yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya gelen Uygur Makam Sanat�'n�n D�nya Maddi Olmayan Miraslar�n Temsil Eserleri Listesi'ne al�nmas� s�reci ile makam sanat�n� kurtar�p gelecek nesillere aktarmak i�in emek verenlerin hikayeleri anlat�l�yor.

    Uygurlar�n geleneksel k�lt�r�n�n bir par�as� olman�n yan� s�ra, �slam k�lt�r�nden de derin bir bi�imde etkilenen makam sanat�, m�zik, edebiyat, dans ve geleneksel sahne g�sterileri de dahil olmak �zere �e�itli sanat bi�imlerini bir arada topluyor. Uygurlar�n renkli ya�am�n� ortaya koyan makam sanat�, ayn� zamanda onlar�n r�yalar�n� ve aray��lar�n� da yans�t�yor. Ancak tarih boyunca dilden dile aktar�lmas� nedeniyle makam sanat�, �a�da� ya�am�n ve k�lt�r�n etkisiyle yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya geldi. Uygurlar�n bu �nemli sanatsal hazinesinin korunup gelecek nesillere aktar�lmas�n� sa�lamak i�in "Makam Sanat�n�n Hikayeleri" filmini �ekmeye karar verdi�ini belirten Uriye �smailnova, �unlar� anlatt�:

    "�ekimden �nce makam sanat��lar�n� st�dyomuza davet ettik. Onlardan makam� ��renme s�recini ve bu sanata olan sevgilerini anlatmalar�n� istedik. Ancak sohbetimiz ba�lar ba�lamaz getirdikleri m�zik aletlerini �almaya ba�lad�lar. ��nk� onlar i�in makam sevgisi ancak b�yle ifade edilebilirdi."

    Abdulr�zak Aziz, filmin �ekimine kat�lan makam sanat��lar�ndan biri. Bu de�erli sanat� dedesinden ��rendi�ini anlatan Abdulr�zak Aziz, bu konuda �unlar� s�yledi:

    "Bu sanat� dedemden ��rendim. Dedem de dedesinden ��renmi�. Yani ailece makam sanat��s�y�z. 61 ya��nday�m, Urum�i Maliye Fak�ltesi menzunu 32 ya��ndaki o�lum da makam sanat��s�."

    Ya�ayan bir k�lt�rel hazine olan makam sanat�n� korumak i�in gerek devletin, gerekse yerel y�netimlerin b�y�k maddi ve manevi destek verdi�ini kaydeden Uriye �smailnova, b�t�n bunlar�n makam sanat�n�n canl�l���n� korumas�na g�vence sa�lad���n� vurgulayarak �u bilgileri verdi:

    "Makam sanat��lar�n�n b�y�k bir b�l�m� k�ylerde ya��yor. G�n�m�zde devlet, bu halk sanat��lar�na maa� vererek sanat �al��malar�n� g�vence alt�na alm�� durumda."

    Bunun yan� s�ra Xinjiang Sanat Akademisi'nde Makam Sanat� B�l�m� ve b�lge y�netimi taraf�ndan Xinjiang Makam Sanat� Ara�t�rma Enstit�s� kuruldu�unu kaydeden Uriye �smailnova, Xinjiang'daki bir�ok y�ksek ��retim kurumunda makam sanat��lar� yeti�tirildi�ini belirtti.

    Xinjiangl� Uygurlar�n makam sanat�, Birle�mi� Milletler E�itim, Bilim ve K�lt�r �rg�t� UNESCO taraf�ndan �nsanl���n S�zl� ve Maddi Olmayan Miraslar�n Temsil Eserleri Listesi'ne dahil edilmi� durumda. �in h�k�meti de 2005 ile 2014 y�llar� aras�ndaki d�nemi kapsayan Makam Sanat�n� Koruma Program�'n� saptad�. B�t�n bunlar, Uriye �smailnova gibi �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Ulusal Komitesi'nin az�nl�k etnik gruplardan ve sanat �evresinden �yelerinin yo�un giri�imlerinin sayesinde ger�ekle�ti. �in'de ya�ayan az�nl�k etnik gruplar�n maddi olmayan k�lt�rel miraslar� koruma �abas�n�n yo�unla�mas�yla Xinjiang'�n makam sanat�n�n yeniden "ilkbahar�n�" ya�ayaca��na kesin g�zle bak�l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040