Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�

(GMT+08:00) 2009-03-11 21:07:57 cri
    Merhaba say�n dinleyiciler. Buras� �in Uluslararas� Radyosu. Ben Alican. Bir T�rk'�n �in G�nl��� program�nda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bug�n sizlere ilgin�, ne�eli bir etkinli�i anlatmak istiyorum.

    �in'de ya�ayan T�rklerin kendi aralar�ndaki ileti�imini sa�layan, etkinliklerin, duyurular�n, haberlerin yer ald��� bir mail grubu var. Bu mail grubunda genelde konsolosluktan gelen haberler, yeni gelen veya de�i�en kurallar, planlanan yemekler, i� f�rsatlar� vb gibi mailler yer al�r. �ubat ay�n�n sonlar�na do�ru ise ilgin� bir etkinlik duyurusu vard�. Be�ikta� futbol tak�m�n�n 105. kurulu� y�ld�n�m� i�in yap�lacak olan kutlaman�n duyurusuydu bu. �in'de ya�ayan iki i� adam� Alptekin Ayd�n ve Hakk� �a�lar taraf�ndan kurulmu� olan �in'deki Be�ikta�l�lar Derne�i'nin d�zenledi�i bir etkinlik. Etkinli�i esas ilgin� yapan husus ise kutlaman�n, �niformalar giyilerek, bayraklar ve pankartlar a��larak �in Seddi'nde yap�lacak olmas�yd�.

    Pekin s�n�rlar� i�inde bulunan ve ziyaret edilebilen �in Seddi'nin en �nl� be� b�l�m� Badaling, Mutianyu, Simatai, Jinshanling, Juyongguan k�s�mlar�d�r. Kutlaman�n yap�laca�� yer olarak ise, havan�n nispeten biraz daha �l�k oldu�u ve uzun mesafe y�r�meyi gerektirmeyen Mutianyu b�l�m� se�ilmi�ti. Bulu�ma yeri ve saati kararla�t�r�ld�. �� arabada, biri Fenerbah�eli biri de Trabzonsporlu olmak �zere toplam 13 ki�i, kararla�t�r�lan yer ve zamanda bulu�tuktan sonra konvoy halinde, Pekin'in yakla��k 80 km kuzeydo�usunda, Huairou il�esi s�n�rlar� i�indeki Mutianyu �in Seddi'ne do�ru yol ald�k. Vard���m�z zaman hava biraz serin olmas�na ra�men g�ne�liydi ve r�zgar yoktu. Hemen biz iner inmez bir taksici yan�m�za geldi ve �at pat �ngilizcesiyle Pekin'e geri d�n�� i�in m��teri bekledi�ini, bizi �ok uygun fiyata g�t�rebilece�ini s�yledi. Biz de arabayla geldi�imizi s�yleyerek te�ekk�r ettik fakat yine de fiyat sorduk. Pekin'de otelden almak, �in Seddi'ne getirmek, s�re s�n�rlamas� olmaks�z�n beklemek ve geri otele g�t�rmek �eklindeki paketin fiyat�n� taksici 600 yuan olarak s�yledi. Alptekin Bey'in daha �nce ara� ve �of�r temin etti�i bir firma varm��, oradan 500 yuan fiyat al�yormu�, taksiciye bunu s�yledi�imiz zaman hemen "tamam o zaman size 500 yuan olsun" diyerek fiyat� indirdi. Ayr�ca "Pekin'de hemen hemen hi�bir taksici �ngilizce bilmez, bak�n ben konu�uyorum" diyerek biraz da kendini �vd�. Taksiciyle sohbeti bitirip ileti�im bilgilerini ald�ktan sonra, Hakk� Bey'in yapt�rm�� oldu�u pankartlar�, d�vizleri ve ti��rtleri de yan�m�za alarak bilet i�lemlerini hallettik. Herhangi bir camekanla kapat�lmam��, emniyet demiriyle kendinizi sabitleyerek, ayaklar�n�z bo�lukta sallanacak �ekilde a��k havada oturdu�unuz ve e�er r�zgar yoksa son derece keyifli olan, tepeye varmas� yakla��k 6-7 dakika s�ren telesiyejle ��k�p, i�imiz bittikten sonra da k�zakla inecek �ekilde bilet ald�k. Bilet �creti ki�i ba��, telesiyej, giri� ve k�zak dahil 95 yuan. E�er su veya meyve suyu alacaksan�z, bunu kesinlikle t�rmanmaya ba�lamadan, yani telesiyeje binmeden �nce almal�s�n�z. Turistik bir mekan oldu�u i�in ve �ok say�da yabanc� turist gitti�i i�in su fiyatlar� olduk�a y�kseklerde. Binmeden �nce al�rsan�z, yan yana bir�ok bakkal oldu�u i�in, tek bir �i�eyi �� yuan'e, birka� �i�e birlikte al�rsan�z da �i�e ba��na 2 yuan'e kadar pazarl�kla indirtme �ans�n�z var. Fakat sete ��kt�ktan sonra sat�c�lar, "nas�lsa ba�ka satan yer yok, susam��sa fiyat� ne kadar olursa olsun alacak" mant���nda olduklar�ndan, hele mevsim yazsa ve g�ne� yak�yorsa, yani ger�ekten su alma ihtiyac� �st seviyedeyse, fiyat� 10 yuan'in alt�na indirmek i�in olduk�a s�k� pazarl�k etmeniz gerekiyor.

    Tepeye var�p telesiyejden indikten sonra, seddin �zerinde y�r�meye ba�lamadan �nce manzaraya kar�� birka� foto�raf �ektik. Daha sonra, havan�n g�ne�li olmas�n�n da avantaj�yla montlar�m�z� ��kar�p �in'deki Be�ikta�l�lar Derne�i ti��rtlerimizi giydik ve atk�lar�m�z� Be�ikta� atk�lar� ile de�i�tirdik, d�vizleri elimize ald�k ve Be�ikta� �ark�lar� s�yleyerek ve sloganlar atarak, foto�raf �ekilebilecek en g�zel yerlerden biri olan ve pankart a�aca��m�z bir g�zlem kulesine do�ru y�r�d�k. G�zlem kulesi olduk�a kalabal�kt�, son derece dar olan ve yaln�zca bir ki�inin tek y�nl� olarak kullanabildi�i merdivenden yukar� ��kabilmek i�in belki be� dakika kadar yukar�dan inenleri bekledik, daha sonra da hepimiz birlikte ��kt�k. Hava a��k ve �l�k, manzara g�zel, g�r�� mesafeyi y�ksekti. Pankart�n a��laca�� yeri se�tik, pankart� yerle�tirdik , sloganlar att�k, �ark�lar s�yledik ve farkl� a��lardan farkl� �ekillerde bir�ok foto�raf ve video �ektik. O s�rada g�zlem kulesine t�rmanan �inli, Alman ve Rus turistler de merak ederek ne yapt���m�z� sordular, onlara da anlatt�k. Baz�lar�, Be�ikta� ismini ��renerek bizimle birlikte slogan att�, foto�raf �ektirdi, kimileri de "T�rkiye T�rkiye" diye ba��rd�. Bu �ekilde etkinli�imizi tamamlad�ktan sonra pankartlar� toplayarak k�za�a gittik. K�zak, yar�m silindir �eklinde bir ray�n i�ine yerle�tirilmi�, alt�nda tekerlekleri olan ve yoku� a�a�� kayan, sizin bir kolu �ekerek fren yapabilece�iniz tek ki�ilik k���k bir ara�. E�lenceli bir �ekilde k�zakla a�a�� indik, yol �zerinde sat�lan baz� meyve ve �erezlerden de pazarl�k ederek bir miktar ald�k ve etkinli�imizi ne�eli bir �ekilde noktalad�k. Ertesi g�n bu etkinli�imizin ve foto�raf�m�z�n T�rkiye'de H�rriyet gazetesinin spor ekinde de yay�nland���n� ��renerek daha da sevindik.

    Evet sevgili dinleyiciler, bu haftaki program�m�z�n da sonuna geldik. Program i�inde ge�en bir kelimenin �incesini ��renerek program� noktalayal�m. �in Seddi'nin �ince s�yleni�i chang(2) cheng(2). �in Seddi'nin gitti�imiz b�l�m�n�n ad� mu(4) tian(2) yu(4).

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040