Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"

(GMT+08:00) 2009-03-12 17:57:53 cri
    Avrupa Futbol Federasyonlar� Birli�i (UEFA) taraf�ndan 9 Mart'ta yap�lan a��klamada, Avrupa futbol tak�mlar�n�n 18 ya��n alt�ndaki uluslararas� futbolcular� almamas� i�in UEFA Ba�kan� Michel Platini'nin yapt��� �nerinin bir�ok �lkedeki futbol kul�b�nden ve ligden destek g�rd��� bildirildi.

    Michel Platini, Afrika'dan ve Latin Amerika'dan Avrupa'ya gelen uluslararas� futbolcular�n ya�lar�n�n giderek k���lmesi e�ilimi g�r�ld��� i�in, futbolcular�n ya�lar�yla ilgili yeni bir s�n�rlama yap�lmas� gerekti�ini s�ylemi�ti. AB'nin konuya ili�kin y�netmeli�ine g�re, �ye �lkelere gelen bir futbulcunun 16 ya��na basm�� olmas� gerekiyor. Michel Platini'nin �nerisi AB taraf�ndan onayland�ktan sonra ge�erli olacak.

    �in tak�m�, �ngiltere Badminton A��k Turnuvas�'n�n b�t�n alt�n madalyalar�n� ald�

    �ngiltere Badminton A��k Turnuvas� 9 Mart'ta sona erdi. �in Milli Tak�m� turnuva kapsam�ndaki be� dal�n b�t�n alt�n madalyalar�n� kazanarak, turnuvan�n uluslararas� nitelik kazanmas�ndan bu yana b�t�n alt�n madalyalar� birden kazanan ilk tak�m oldu. B�ylece �in Milli Badminton Tak�m� 1987 y�l�nda d�zenlenen Uluslararas� Badminton �ampiyonas�'ndan sonra �nemli uluslararas� yar��malarda ikinci kez b�t�n dallardaki alt�n madalyalar� alm�� oldu. Turnuvan�n tek erkekler yar��mas�nda Beijing Olimpiyat Oyunlar� �ampiyonu �inli Lin Dan �nl� Malezyal� badmintoncu Lee Chong Wei'yi 2-0 yenerek d�rd�nc� kez turnuva �ampiyonu oldu. Tek bayanlar yar��mas�nda �inli gen� oyuncu Wang Yihan Danimarka'n�n bir numaral� badmintoncusu Tine Rasmussen'i 2-1 yenerek spor hayat�na ba�lamas�ndan sonra ilk uluslararas� �ampiyonlu�unu kazand�.

    �inli satran� oyuncular� �stanbul'da

    �inli satran� oyuncular� Zhao Xue ve Hou Yifan, 6 Mart'ta �stanbul'da ba�layan 2. Atat�rk F�DE Kad�n Ustalar Satran� Turnuvas�'na kat�lmak �zere 5 Mart'ta �in'den T�rkiye'ye gitti.

    Kad�n satran� oyuncular� i�in ilk kez 2008 y�l�nda d�zenlenen bir s�per yar��ma olan Atat�rk F�DE Kad�n Ustalar Satran� Turnuvas�, her y�l Mart ay�nda yap�l�yor. (F�DE-Uluslararas� Satran� Federasyonu)

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040