Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n

(GMT+08:00) 2009-03-05 16:02:44 cri
    2009 Almanya Badminton A��k Turnuvas� Beijing saatiyle 2 Mart'ta sona erdi. Turnuvaya kat�lan �in tak�m� tek erkekler, tek bayanlar, �ift bayanlar ve kar���k �iftler dahil olmak �zere d�rt dalda alt�n ve g�m�� madalya kazand�. �ift erkekler dal�n�n alt�n madalyas�n� ise Kore Cumhuriyeti'nden gelen sporcular ald��.

    A��k turnuvada �inli badmintoncu Bao Chunlai, 15 ayd�r �ampiyonluktan uzak kalma durumuna son verp tek erkekler dal�n�n �ampiyonu oldu. �inli gen� bayan badmintoncu Xu Chen ve Zhao Yunlei, tak�m arkada�lar� Zheng Bo ve Ma Jin'i yenerek kar���k �iftler dal�nda alt�n mdalya kazand�.

    Bao Chunlai'nin de dahil oldu�u �in Badminton Milli Tak�m�'n�n �nc� sporcular� 3-8 Mart'ta yap�lacak All-England Super Series kar��la�malar�na da kat�lacak.

    ----- 24. D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar� sona erdi

    24. D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar� 28 �ubat'ta �in'in kuzeydo�usundaki Ha'erbin kentinde ba�ar�yla tamamland�.

    11 g�n s�ren oyunlar�n yar��malar� sorunsuz bir �ekilde yap�ld�. Bununla beraber yar��malar�n organizasyon �al��mas�, servis �al��mas�, yar��malar i�in kullan�lan spor salonlar�n�n i�leyi�i, g�venlik ve koruma �al��mas� da dahil olmak �zere b�t�n �al��malar uluslararas� �evreler taraf�ndan olumlu olarak de�erlendirildi. Uluslararas� �niversiteler Spor Federasyonu Ba�kan� George E. Killian Ha'erbin'de d�zenlenen D�nya �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'n�n �niversiteler Aras� K�� Oyunlar� tarihindeki en ba�ar�l� oyunlar oldu�una i�aret ederek, bu oyunlr� organize edenlere, oyunlar i�in yapt�klar� se�kin katk�lardan dolay� minetarl���n� ifade etti.

    24. D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar�'na kat�lan �in tak�m� toplam 18 alt�n madalya kazanarak Rusya tak�m�yla beraber alt�n madalya s�ralamas�nda ilk s�rada yer ald�. Bu da �in tak�m�n�n D�nya �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'na kat�lmas�ndan bu yana kazand��� en b�y�k ba�ar� oldu. �in ve Rusya'y� Kore Cumhuriyeti tak�m� izleyerek, alt�n madalya s�ralamas�nda ���nc� oldu. Oyunlarda d�nyan�n 19 �lke ve b�lgesinden gelen sporcular madalya kazand�.

    25. D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar� 2011 y�l�nda T�rkiye'nin Erzurum kentinde d�zenlenecek.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040