Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Miao milliyetinin reng�renk k�yafetleri
Miao milliyeti, k�kl� ge�mi�inde �zg�n nitelikler ta��yan reng�renk k�yafetler yaratm��t�r.

• �in u�urtmas�
�in'de u�urtma, uzun bir ge�mi�e sahip. Halk hik�yelerine g�re, Han hanedan�ndaki tan�nm�� general Han Xin, u�urtmayla uzunluk �l�ermi�.

• Pekin Operas�'n�n y�z tipleri
Pekin Operas�, �in'in �nde gelen k�lt�rel de�erlerinden biridir. Bu operadaki y�z tipleri, temsil ettikleri karakterlerle insanlar�n ilgi ve be�enisini kazanm��, hatta kimileri bunun koleksiyonunu yapmaya ba�lam��t�r.

• K�se tamiri
K�se, ya�am�m�zda �ok �nemli bir yer tutuyor. �in'de "i� aramak", "k�se aramak" olarak, "i� kaybetmek" ise "k�se kaybetmek" olarak ifade ediliyor; istikrarl� ve y�ksek gelirli bir i�e sahip olanlara da "demir k�se" veya "alt�n k�se" sahipleri deniyor.

• �in feneri

• Yang Dasheng ve ince porselen k�se �zerine oydu�u yaz�lar
�in'in g�neydo�usundaki Jiangsu eyaletine ba�l� Xinghua kentinin Shagou kasabas�ndan bir ya�l� adam, kal�nl��� 0.8 milimetre olan porselen k�se �zerine 0.2 milimetre derinli�inde yaz� oyabiliyor ve bu i�le 40 y�ld�r u�ra��yor!

• �in d���m�
�ok eski �a�lardan beri var olan "�in d���m�" gelene�i, Tang ve Song hanedanlar�nda yayg�nla�maya ba�lam��, Ming ve Qing hanedanlar�nda zirveye ula�m��t�r.

• Hanilerin �ok sesli �ark�s�
Yunnan eyaletine ba�l� Honghe il�esindeki Puchun k�y�, Hani milliyetinin �ok sesli m�zi�inin be�i�idir.

• "Yunnan �zlenimi"
�in'de dans�n k�keni be� bin y�l �ncesine dayan�yor. �in dans�n�n konular�, esas olarak �retim �al��malar�, ya�am, �rf ve adetler ile dini faaliyetlerden kaynaklan�yor.

• "Xi'an Davul M�zi�i"
"Xi'an Davul M�zi�i", �in'in Han Hanedan� d�neminde ortaya ��kt�, Sui Hanedan�'nda yayg�nla�maya ba�lad� ve Tang Hanedan�'nda zirveye ula�t�.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040