Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• K�rm�z� seramik sanat�

K�rm�z� serami�in ne zaman icat edildi�i, �in'in seramik tarihinde uzun zamand�r cevab� bulunamayan bir sorudur


• Yunnan'�n "�� A�amal� �ay"�
�in'in Yunnan b�lgesi ile �ay aras�nda s�k� bir ili�ki vard�r.

• A�a� k�k� oymac�l���
A�a� k�k� oymac�l���, �in'in geleneksel halk sanatlar�ndan biridir. Bug�nk� program�m�zda sizlere bu sanat� tan�taca��z.

• Dunhuang Duvar Resimleri
Dunhuang Duvar Resimleri, �in'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang Ma�aralar�'nda bulunan duvar resimleridir.

• Olimpiyat �r�nleri kap�� kap�� sat�l�yor
Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n yakla�mas� ile k�� s�mestr tatili ve Bahar Bayram�'ndan dolay�, Beijing piyasas�nda olimpiyat �r�nlerinin sat��lar� rekor k�rd�.

• �in hat sanat�n�n atas�: Zhong Yao
Zhong Yao (150-230), �in'in �� Krall�k d�nemindeki tan�nm�� bir hat sanat��s�d�r. Bug�nk� program�m�zda sizlere Zhong Yao'yu tan�taca��z.

• �in'in �ay k�lt�r�
�ay, �inlilerin en sevdi�i i�ecek. �in'in tarihinde �ayla ilgili �ok say�da kay�t bulunuyor.

• Tu�la oymac�l���
Bug�nk� program�m�zda, sizlere �in'in halk aras�ndaki geleneksel sanatlar�ndan biri olan "tu�la oymac�l���"n� tan�taca��z.

• 14 y�l �nce yurtd���na ka��r�lan bir Budist heykeli vatana d�nd�

• Ressam Qi Baishi'n�n efsanevi ya�am �yk�s�
�in'in son y�zy�ll�k d�neminin tan�nm�� ressamlar� hakk�nda bir anket yap�l�rsa, ilk s�rada herhalde herkes taraf�ndan bilinen Qi Baishi gelir.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040